ความร่วมมือ

การดำเนินการให้บริการวิชาการและการศึกษาแก่สถานประกอบการ

  1. การบริการวิชาการด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขาวิชาชีพ การบริการยานยนต์ สาขาอาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ชั้น 2 และสาขาอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 และชั้น 3  โดยได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการทดสอบและรับรองไปแล้ว 1 รุ่น จำนวน  61 คน และอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการทดสอบและรับรองอีก 2 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 240 คน ถ้าดำเนินการได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 จะสามารถทดสอบและรับรองได้ทั้งหมด 300 คน

บุคคลที่เข้าทดสอบจะเป็นพนักงานของสถานประกอบการ เช่น
– บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
– บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
– บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด
– บริษัท ฟอร์ด เซลส์ & เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
– บริษัท บีควิก จํากัด

  1. การบริการวิชาการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ที่มีการวางแผนการดำเนินงานแล้ว จำนวน 7 รุ่น  มีหน่วยงานสถานประกอบการเข้ารับการอบรมและทดสอบ ดังนี้
– บริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
– โรงแรมเมโทรโพลีแทนกรุงเทพ จำกัด
– บริษัทอินโนแพคอินดัสทรี จำกัด 15
– บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัดมหาชน
– โรงแรม เมโทรโพลิแทนบาย โคโม กรุงเทพฯ
– บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท ไลอ้อน จำกัด
– บริษัท เอช แอน บี  จำกัด
– บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
– บ.ม.จ. ฟาร์อีสท์ ดี ดี ดี
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
– บริษัท ชิตี้เรียวน์ จำกัด
– บริษัท ทูพาวเวอร์ อินทีเรียดีไซน์

การจัดอบรมและทดสอบที่วิทยาลัยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มี 5 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 13  เมษายน 2559     จำนวน 14 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 23  เมษายน 2559     จำนวน 15 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23 – 25  พฤษภาคม 2559  จำนวน 15 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 26 – 28  พฤษภาคม 2559  จำนวน 9 คน
รุ่นที่ 5 วันที่ 16 – 18  มิถุนายน  2559    จำนวน 15 คน

การจัดอบรมและทดสอบ ที่จะดำเนินการในรุ่นต่อไป ดังนี้
รุ่นที่ 6 วันที่ 23 – 25  มิถุนายน  2559          จำนวน 15 คน
รุ่นที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2559  จำนวน 15 คน
รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 อยู่ระหว่างประสานงาน

  1. การบริการการศึกษาระบบทวิภาคี ในกรอบความร่วมมือกับสถานประกอบการ

3.1  บริษัท ที เค เอส จำกัด ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการพิมพ์  ระดับ ปวส.  โดยมอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด มีจำนวนนักศึกษา ดังนี้

**ปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน จำแนกเป็น
-ปวส.1 จำนวน 17 คน
-ปวส.2 จำนวน 25 คน

**ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน จำแนกเป็น
-ปวส.1 จำนวน 14 คน
-ปวส.2 จำนวน 17 คน

3.2 บริษัท จันวาณิช จำกัด ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการพิมพ์   ระดับ ปวส. โดยทุนการศึกษาเป็นธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด

-ปวส.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา จำนวน 12 คน

3.3 บริษัท Thai Union Manufacturing Co.,Ltd  มอบทุนการศึกษาเป็นธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด แก่พนักงานที่เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับ ปวส. ปีการศึกษา2559จำนวน  16 คน

3.4 บริษัท  Japan Transportation Technology (Thailand)Co.,Ltd (JTT)  รับผู้สำเร็จการศึกษาระบบราง ระดับ ปวส. 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เข้าทำงาน จำนวนทั้งสิ้น  13 คน

3.5 รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท) โดย บริษัทแอร์พอร์ท เรลลิ้ง ร่วมจัดการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีรถฟความเร็วสูง และรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน