คว้ารางวัลจากโครงการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ “EV CUP 2018”

สยามเทค  คว้ารางวัลจากโครงการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ “EV CUP 2018”

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ทีมสยามเทค”  ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ “EV CUP 2018”  ภายใต้กรอบข้อกำหนดทางวิศวกรรมและทางธุรกิจ  การแข่งขันจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) หน่วยงานภาครัฐ  ภาคการศึกษา  และภาคเอกชน  โดยเริ่มต้นการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 ถึง 2 มิถุนายน 2562  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้สมัคร 33 ทีม จาก 19 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ผลการแข่งขันทีม “สยามเทค”  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) คว้ารางวัลอันดับ 6 ของการแข่งขัน(อันดับ 1 ของระดับอาชีวศึกษา)  สมาชิกทีมประกอบด้วยนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวม 8 คน  คือ

  1. นายรชต กล่ำดี                  น.ศ. แผนกช่างยนต์  ระดับ ปวส.                    หัวหน้าทีมผู้ประดิษฐ์
  2. นายพัทธนย์ อรรถพิมล       น.ศ. แผนกช่างยนต์  ระดับ ปวส.                    ผู้ร่วมประดิษฐ์
  3. นายจตุรพจน์ เจือนาค         น.ศ. แผนกช่างยนต์  ระดับ ปวส.                    ผู้ร่วมประดิษฐ์
  4. นายธงชัย มงคลธง             น.ศ. แผนกช่างยนต์  ระดับ ปวส.                    ผู้ร่วมประดิษฐ์
  5. นายสุภโชติ จันทร์เอี่ยม       น.ศ. แผนกช่างยนต์  ระดับ ปวส.                    ผู้ร่วมประดิษฐ์
  6. นายวันเอก โพธิ์มั่น             น.ศ. แผนกช่างยนต์  ระดับ ปวส.                    ผู้ร่วมประดิษฐ์
  7. นายเหมภาส ฉัตรชัยเวช      น.ศ. แผนกอิเล็กฯ  ระดับ ปวส.                      ผู้ร่วมประดิษฐ์
  8. นายนภดล ไทรจำปา           น.ศ. แผนกอิเล็กฯ  ระดับ ปวส.                      ผู้ร่วมประดิษฐ์