ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เรียน
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์
แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน
แบบฟอร์มบันทึกคาบ 9 – 10
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2561
 วก. 001 แบบนิเทศก่อนสอน
 วก. 002 แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน
 วก. 003 แบบแบบนิเทศหลังการสอน
แผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะแบบบูรณาการ
แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี  Word
แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี PDF
แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบเกิน)
แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบ9-10)
ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 31 ม.ค. 61
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ Word
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ PDF
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 Word
แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ (วก. 010) Word
แบบฟอร์มงานวิจัยฯ (วก.017) Word
แบบรายงานความก้าวหน้าฯ (วก.007-2) Word
แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ Word
ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน PDF

SEARCH