ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ข่าวดี 🎉🎊🎈

ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

#สถาบันเอกชนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศ #ช่างกลสยาม#เรียนฟรีพร้อมเงินเดือน #ไม่มีข้อผูกมัดหลังจบ
#เทคโนโลยีหุ่นยนต์ #Artifical Intelligence (AI) #Internet of Thinngs
#เทคนิคยานยนต์สมัยใหม่และเครื่องกล
#Computer Graphics
#Programming
#ข่าวดีฝากบอกต่อด้วย

ทุนรัฐบาลเรียนฟรี 100% (กสศ) พร้อมรับเงินค่าครองชีพเดือนละ 6,500 – 7,500 บาท ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญปี 2560

>> ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน /
สายอาชีพชั้นสูง คือ กำลังคนที่มีศักยภาพ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับใน 2 ปี และ 5 ปี
– รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเข้าบัญชีผู้รับทุนโดยตรง ทุกเดือนๆ ละ 6,500 บาท ในระดับ ปวช. และเดือนละ 7,500 บาท ในระดับ ปวส.
– หลังจากจบการศึกษาไม่มี ข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

🎈ประเภททุน
🔊ทุน 5 ปี – รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.

🔊ทุน 2 ปี – รับผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อ ปวส.

🎈คุณสมบัติ
1 ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีผู้รับรอง
2 มีผลการเรียนดี
– เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
– หรือ มีทักษะฝีมือ/เป็นนักประดิษฐ์

สอบถามข้อมูลได้ที่
อาจารย์เหมมิญช์ 📱📲0922519179