จดหมายลา

แบบจดหมายลาครู

                                                                                                                                                                                                          เขียนที่………

                                                                                                                                                                                                          วันที่….เดือน……….พ.ศ….

  • เรื่อง  ลาป่วย  ลากิจ

  • เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้น

                    เนื่องจาก (นาย/นางสาว)……………………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………………………

นักศึกษาระดับ…………….ชั้นปีที่……………….ห้อง…………………….เลขที่………รอบ…………………ไม่สามารถมาวิทยาลัยได้

เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………….

ดังนั้นจึงขอลาหยุด                วัน

หยุด 1วัน                                                                       ลาหยุดวันที่……..เดือน……….พ.ศ……

หยุด 1 วัน  หยุดเกินกว่า 1 วัน                                          ลาหยุดตั่งแต่วันที่……..เดือน……….พ.ศ……

                                                                                     ถึงวันที่…………..เดือน……..พ.ศ……..

ลาหยุดระหว่างเวลาเรียน                                                 วันที่………………เดือน…………พ.ศ……..

                                                                                     ระหว่างเวลา………….. น. ถึง………….. น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ลงชื่อ…………………………….(นักศึกษา)

                                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริง

                                    ลายมือชื่อ…………………..ผู้ปกครอง

                                                   (…………………)

                                              ชื่อผู้ปกครองตัวบรรจง

เรียน อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแจ้งให้ทราบว่านาย/นางสาว……………………………………นามสกุล……………………………………… นักศึกษาระดับ………. ชั้นปีที่………. ห้อง …………..เลขที่………. เลขประจําตัว ………………………………………

ได้หยุดเรียนเป็นเวลา…………… วัน/คาบ เพราะ O ลากิจ    ตั้งแต่วันที่……….. เดือน……….. พ.ศ……..

ถึงวันที่…………..เดือน………… พ.ศ…………

0 ลาป่วย ตั้งแต่วันที่……….. เดือน……….พ.ศ…………

ถึงวันที่…………เดือน …………..พ.ศ……………

0 ลาหยุดระหว่างเวลาเรียนในวันที่…………… เดือน …………พ.ศ……………

ระหว่างเวลา………….น.ถึง……………น.

ลงชื่อ……………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้น

……………../……………/……………

หมายเหตุ

  1. คําว่า “วันที่” “เดือน” “พ.ศ.” ให้กรอกตามตัวอย่าง เช่น “1 มิถุนายน 2543

  2. ทําเครื่องหมายลงใน D ตามความเป็นจริง

  3. เหตุที่ลา (บอกมาพอให้เข้าใจ) วัน เดือน ปี ที่ลา รวมวันลากี่วัน

  4. ข้อความในจดหมายต้องชัดเจน ลายมือเรียบร้อยไม่ขูดลบ ขีดฆ่า

  5. ลายเซ็นผู้ปกครอง ต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองที่มาเซ็นมอบตัวไว้กับทางวิทยาลัยเท่านั้น