ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
รางวัลเรียนดี และประกาศนียบัตรเกียรตินิยม

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม นักศึกษา ให้มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนอันเป็นผลดีแก่ตนเองตลอดจนประเทศชาติ ทางวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและประกาศนียบัตรเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติ นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี
และประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 – 2

     1. เกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา

     2. เกียรตินิยมอันดับ 2 จะต้องสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปทั้ง 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา

     3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับ ปวช.ชั้นปีที่1 ขึ้นชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 ขึ้นปีที่ 2 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับ ตามจํานวนของทุนที่กําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาและชั้นปี ทั้งประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปกรรม รอบเช้า (นักศึกษาที่เทียบโอน หรือได้รับทุนเรียนฟรี ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)

     4. นักศึกษา ที่ได้รับทุนเรียนฟรีของวิทยาลัย และอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา แต่จะได้รับรางวัลเรียนดีแทน

    5. ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยลําดับรองจากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามลําดับ  ตามจํานวนของรางวัลที่กําหนดไว้ ยกเว้นนักศึกษาเทียบโอน

     6. สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมในปีการศึกษานั้นๆ

     7. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และอยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย