บริการนักศึกษา

การติดต่อกับแผนกทะเบียนและธุรการ

 

     1. ในวันเรียนตามปกติ ให้ติดต่อได้เฉพาะนอกเวลาเรียน

     2. ในวันหยุดเรียน หรือวันที่นักศึกษาไม่ได้มาเรียน ต้องแต่งกายสุภาพและนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

     3. การเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อเรื่องต่างๆ กับฝ่ายทะเบียนและธุรการ

     3.1 การเปลี่ยนชื่อ – สกุลนักศึกษา หรือของบิดา มารดา ให้นํา
– ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ

     3.2 การแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักศึกษาให้นํา
– สูติบัตรของนักศึกษา ฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ

     3.3 การย้ายที่อยู่ปัจจุบันหรือเปลี่ยนผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติดังนี้
– การย้ายที่อยู่ปัจจุบัน ถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน 1 ฉบับ
– การเปลี่ยนผู้ปกครอง ต้องมีจดหมายขอถอนการเป็นผู้ปกครองของคนเดิม พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองคนใหม่มาเซ็นชื่อและมอบตัวใหม่
– ย้ายสําเนาทะเบียนบ้านไปเข้าบ้านผู้ปกครองใหม่ และถ่ายเอกสารสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

     3.4 การแก้หลักฐานเอกสารที่ข้อความไม่ตรงกัน เช่น ใบ รบ. กับสําเนาทะเบียนบ้านให้เอาสูติบัตรฉบับจริงพร้อมทั้งถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

     3.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวนักศึกษา ให้เตรียมเอกสารตามคําชี้แจงเรื่องการใช้บัตรประจําตัวนักศึกษามาด้วย

     3.6 การขอแบบพิมพ์ เช่น แบบคําร้องต่างๆ

     3.7 การขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ให้นํา
– ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
– ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
– สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
– ถ้าเสียชีวิต จะต้องมีสําเนาบันทึกประจําวัน, ใบมรณบัตรและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับแก้ไข ระบุ “ตาย” แล้ว 1 ฉบับ, สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

     3.8  การขอย้ายรอบการเรียน จะต้องยื่นคําร้องตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองเหตุผล ให้คณะวิชา/ฝ่ายวิชาการพิจารณาและส่งให้ทางแผนกทะเบียนและธุรการจะดําเนินการย้ายรอบการเรียนในปีการศึกษาต่อไป

     3.9  การมีสิทธิและใช้สิทธิต่างๆ เช่น การศึกษาวิชาทหาร การขอยกเว้น และการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ต้องดําเนินให้เรียบร้อยก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี

     3.10 การขอ TRANSCRIPT จะต้องขอไปเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศหรือผู้ที่จะสมัครเข้าทำงาน ซึ่งในระเบียบได้ระบุไว้ว่าต้องใช้ TRANSCRIPT และการขอ TRANSCRIPT จะต้องยื่นคําร้องตามแบบฟอร์มของทางวิทยาลัย พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
– สําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือระเบียบการของสถานที่ ที่จะศึกษาต่อ หรือจาก ก.พ. หรือจดหมายจากผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ (สําหรับผู้ที่มาขอแทน) หรือระเบียบการของสถานที่ที่จะสมัครเข้าทํางาน
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สีหรือขาวดํา
– สําเนา รบ.ปวช. หรือ ปวส.
– ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

     การขอรับ TRANSCRIPT ให้มารับได้หลังจากยื่นคําร้องและส่งหลักฐานครบแล้ว 7 วัน

     3.11 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา เพื่อนําไปแสดงเป็นหลักฐานอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น (ใช้รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป แต่งเครื่องแบบของวิทยาลัย)
– ขอทุนการศึกษาของหน่วยงานบิดา – มารดา
– เบิกค่าอาหาร, ค่าหนังสือ หรือเครื่องแบบนักศึกษา
– ลดค่าโดยสารประจําทางต่างจังหวัด (สามารถมาเช้า – เย็นกลับ)
– ลดค่าโดยสารรถไฟต่างจังหวัด (สามารถมาเช้า – เย็นกลับ)
– เพื่อสมัครเข้าทํางานนอกเวลา

     3.12 รูปติด รบ. ของนักศึกษาในกรณีจบการศึกษาตามหลักสูตร ให้นักศึกษาใช้รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (1 นิ้วครึ่ง) จํานวน 2 ใบ แต่งเครื่องแบบของวิทยาลัย ส่งกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้น ภายในเดือนพฤศจิกายน โดยแผนกทะเบียนและธุรการ จะเตรียมซองใส่รูปไว้ให้