ระเบียบข้อบังคับ ปวช.

ระเบียบข้อบังคับ
สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

1. นักศึกษากับผู้ปกครอง (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นนิสิตนักศึกษา ถึงจะเป็นผู้ปกครอง มอบตัวนักศึกษาได้)
1.1 ระหว่างเปิดเรียน ต้องพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้รีบแจ้งวิทยาทราบทันที
1.2 มีความเคารพเชื่อฟัง อยู่ในโอวาทของผู้ปกครอง

2. นักศึกษากับวิทยาลัย
     2.1 แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของวิทยาลัยที่กำหนดไว้
2.2 มาเรียนให้ทันเวลา และมาเรียนโดยสม่ำเสมอทุกวัน
2.3 ต้องเข้าแถวปฏิบัติกิจตามระเบียบประเพณีของวิทยาลัยทุกครั้ง
2.4 ต้องมีความเคารพ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามคําแนะนําคําสั่งสอนของครูอาจารย์โดยเคร่งครัด
2.5 ในแต่ละภาคการศึกษา ต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 80% หากวิชาใดมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ไม่มีสิทธิ์สอบวิชานั้น
2.6 การลาออกนอกบริเวณวิทยาลัยในเวลาเรียน ต้องส่งใบลาเมื่อมาถึงวิทยาลัยทันที เมื่อได้รับอนุญาต แล้วจึงออก
2.7 การลาป่วย ลากิจทุกครั้ง ต้องส่งใบลาที่มีลายเซ็นที่ถูกต้องของผู้ปกครอง หากป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย
2.8 การลาพักการเรียน และการลาออกจากวิทยาลัย ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ลาด้วยตนเอง

3. ข้อบังคับอื่นๆ
     3.1 ต้องไม่ประพฤติตนในทางที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียมาสู่วิทยาลัย
3.2 ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด
3.3 ห้ามนําสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติดทุกชนิด ตลอดจนอาวุธหรือวัตถุที่ใช้เป็นอาวุธทุกชนิดเข้ามาในวิทยาลัย
3.4 ห้ามนําหนังสือ เอกสารหรือภาพใดๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองและบ่อนทําลายศีลธรรมอันดีเข้ามาในวิทยาลัย
3.5 ห้ามจัดทัศนาจร การซื้อขายแลกเปลี่ยน การเรียกหุ้นเล่นแชร์ทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมิได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย
3.6 ห้ามใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของวิทยาลัยไปแอบอ้างจัดกิจกรรมใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย มิได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ
3.7 ห้ามแต่งเครื่องแบบนักศึกษาไปในสถานที่อื่นโดยเด็ดขาด ให้ใช้เฉพาะมาวิทยาลัย หรือไปในกิจกรรมของวิทยาลัยเท่านั้น
3.8 ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควร ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนี้
3.9 ห้ามแต่งกายไม่สุภาพเมื่อมาติดต่อกับทางวิทยาลัย
3.10 ห้ามก่อกวนความไม่สงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ตลอดทั้งสถานที่สาธารณะและบนรถประจำทาง

4. โทษร้ายแรงที่ต้องให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
     4.1 หลบหนีการเรียน ขาดเรียนเกินสมควร หรือมาสายเป็นประจํา โดยไม่มีเหตุอันสมควร
4.2 ฝ่าฝืนระเบียบวิทยาลัยบ่อยครั้ง จนเห็นว่าขาดความเคารพยําเกรงต่อระเบียบของวิทยาลัย
4.3 ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง หรือใช้วาจาก้าวร้าวลบหลู่ดูหมิ่นครูอาจารย์
4.4 ประพฤติตนเป็นพาลเกเร เล่นการพนัน พกอาวุธ ก่อการวิวาททั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เสพสุรา สูบบุหรี่ ในสภาพการเป็นนักศึกษาและติดสารเสพติดหรือนําสิ่งเสพติดเข้ามาจําหน่ายจ่ายแจกในวิทยาลัย
4.5 ลักทรัพย์ของผู้อื่น หรือทําลายทรัพย์สินของวิทยาลัย
4.6 มีความผิดทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย
4.7 กลั่นแกล้งเพื่อนนักศึกษาด้วยกันจนทําให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม
4.8 มีคดีถูกจับ หรือถูกส่งฟ้องศาล
4.9 ชักนํา หรือร่วมกันกระทําการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นทั้งภายใน และภายนอก วิทยาลัย หรือมีเจตนาที่จะทําลายชื่อเสียงของวิทยาลัยและหมู่คณะ
4.10 นิยมเลื่อมใสหรือเผยแพร่ลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์