ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

 

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

บก.01

คำร้องขอเวลาปฏิบัติงาน

บก.03

คำร้องทั่วไป

บก.04

ใบลาป่วย

บก.06

กองทุนฉุกเฉินรักษาพยาบาล

บก.12

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานการอยู่เวร

บก.13

คำร้องขอเวลาปฎิบัติงาน

บก.14

แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

บก.15

งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

บก.16

แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

บก.17

แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.18

แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.19

แบบประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.20

แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.21

แบบติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.23

หนังสือเชิญวิทยากรจากต้นสังกัด

บก.24

หนังสือขอบคุณวิทยากรจากต้นสังกัด

บก.25

หนังสือเชิญวิทยากรโดยตรง

บก.26

หนังสือขอบคุณวิทยากรโดยตรง

บก.27

แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.29

คำร้องขออัตรากำลัง

บก.31

แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุลคลากร

บก.32

แบบประเมินผลการฝึกอบรมและพัมนาบุคลากร

บก.33

แบบรายงานผลการฝุึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.34

แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.35

แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.36

แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

บก.37

แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

บก.38

งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัมนาบุคลากรภายในและภายนอก

บก.39

หนังสือเชิญวิทยากรโดยตรง

บก.40

หนังสือเชิญวิทยากรจากต้นสังกัด

บก.41

หนังสือขอบคุณวิทยากรโดยตรง

บก.42

หนังสือขอบคุณวิทยากรจากต้นสังกัด