บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

SiamTech Learning X พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานชั้นนำ 14 หน่วยงาน