กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะ เรียน ปวช ปวส สยามเทค

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช, กศน, หรือเทียบ ต้องการเปลี่ยนโอกาส สู่อนาคตที่ดีกว่า สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียนอาชีวะ, สมัครเรียน ปวช ปวส สยามเทค เราพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สถานศึกษา  2 รางวัลพระราชทาน  และเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมายาวนานกว่า 52 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส.ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเทียว และเสริมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ สาขาช่างยนต์  สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาบัญชี  สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)  เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ทำได้จริง และจบแล้วมีงานรองรับ  ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า 400 แห่ง เรียนอาชีวะ เรียนสายอาชีพ ต้องที่สยามเทค

   

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสมัครเรียนในระดับ ปวช., ปวส. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์แจ้งความจำนงเพื่อกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยจะได้รับการหักส่วนที่กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียนตามที่กองทุนจัดสรรให้ ในแต่ละปี ไม่เกินอัตราที่กองทุนกำหนด ดังต่อไปนี้

ระดับ ปวช.,ปวส.หรือเทียบเท่า

ระดับการศึกษา ประเภทวิชา/สาขาวิชา อัตราสูงสุด
ปวช. ทุกประเภทวิชา 21,000
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม 30,000
บริหารธุรกิจ/ศิลปกรรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 25,000

 

นักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายของภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้

ประเภทวิชา ระดับ ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน ค่าครองชีพเดือนละ/บาท ปีละ/บาท
ช่างอุตสาหกรรม ปวช.
ปวส.
5,895
15,000
2,400
2,400
40,590
58,800
พณิชยกรรม
ศิลปกรรมบริหารธุรกิจ
ปวช.
ปวช.
5,584
5,395
2,400
2,400
39,968
39,590
บริหารธุรกิจ
ศิลปกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปวส. 12,500 2,400 53,800

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
1. มีสัญชาติไทย
2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
4. เป็นผู้ที่ไม่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
6 . เป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่

การชำระคืนเงินกองทุน
- ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ระยะเวลาปลอดหนี้)
- กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพ (กยศ.204) ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ
จะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และมีหน้าที่ต้องชำระหนี้คืนกองทุน

หลักเกณฑ์การชำระหนี้ (ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี)
1. ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้
2.ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้ชำระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม
3.การชำระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด
5.ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อนักศึกษาสมัครเรียนในระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์แสดงความจำนง เพื่อกู้ยืมเงินกองทุนที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ( กรอ.) โดยจะได้รับการหักส่วนที่กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียนตามที่จ่ายจริง ในแต่ประเภทวิชา ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กองทุนกำหนด ดังต่อไปนี้

ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชา/สาขาวิชา อัตราสูงสุด
ช่างอุตสาหกรรม 30,000
บริหารธุรกิจ / ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 25,000

 

นักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายของภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี้

ประเภทวิชา ระดับ ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
ต่อภาคเรียน
ค่าครองชีพเดือนละ/บาท
ช่างอุตสาหกรรม เช้า-บ่าย

ทวิภาคี/สมทบ

15,000

13,800

-

1,200

2,400
บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช้า

ทวิภาคี/สมทบ

12,000

10,800

500

1,700

2,400

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (ในวันที่ 1 มกราคม 2562)
2. มิได้เป็นผู้กู้รายเก่าของกองทุน กรอ. และ กยศ. มาก่อน
3. เป็นนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. นักศึกษาขอกู้ยืมได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
5. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และให้ได้รับค่าครองชีพในอัตรา เดือนละ 2,400 บาท (รายได้ครอบครัว คือ 1. นักศึกษา+บิดาและมารดา หรือ 2. นักศึกษา+ผู้ปกครอง หรือ 3. นักศึกษา+คู่สมรส)
6. กรณีผู้ขอรับทุนได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิ เบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของเอกชนได้ ให้ผู้ขอรับทุน ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น

การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่

การชำระคืนเงินกองทุน
1.นักศึกษาผู้ได้รับทุนกู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเงินคืนกองทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาในหลักสูตรที่ขอกู้ และมีรายได้ตั้งแต่ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปีขึ้นไป
2. การชำระเงินคืนกองทุนฯ ให้ชำระผ่านกรมสรรพากรตามอัตราก้าวหน้าตามจำนวนรายได้ของผู้ขอรับทุน (ผู้กู้) ดังนี้

ระดับรายได้ อัตราการชำระคืน
ต่อเดือน ต่อปี (ร้อยละของรายได้ต่อปี)
16,000 - 30,000 192,000 - 360,000 5
30,001 - 70,000 360,001 - 840,000 8
70,000 ขึ้นไป 840,000 ขึ้นไป 12