สำนักอำนวยการ/ประกันคุณภาพ

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

สอ.001

แบบเสนอโครงการ

ปี 2562

 สอ.002 

แผนปฏิบัติงาน

ปี 2562

สอ.003 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ปี 2562

 สอ.004 

แผนงบประมาณ 

ปี 2562

สอ.005

สรุปโครงการงานกิจกรรม-ปี-62

ปี 2562

สอ.005

สรุปโครงการงานกิจกรรม-ปี-62

ปี 2562

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ

ปี 2561

สอ.006

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะเครื่องกล

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะไฟฟ้า-อิเล็กฯ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะวิชาสามัญ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการเงินและบัญชี

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการตลาด

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการบัญชี

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการโรงแรม

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกกิจกรรมชมรม

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกจัดซื้อ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกทะเบียนธุรการ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกแนะแนว

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกบุคคล

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพัฒนาวินัย

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาชีพสัมพันธ์

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาไฟฟ้า

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกอาคารสถานที่

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนา

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษานานาชาติ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีและรับรองสมรรถนะ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ

ปี 2561

สอ.006

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 2560

ปี 2561

สอ.006

เครื่องมือเก็บข้มูลตัวบ่งชี้ ปี 60

ปี 2561