การบัญชี ปวช.

บัญชี

สาขาการบัญชี

สาขาบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากรสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักบัญชี
– พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
– นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
– อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
– ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาการบัญชี

สาขาวิชา      การบัญชี
สาขางาน       การบัญชี

รหัสเอกวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2200-1002

 การบัญชีเบื้องต้น 1

2200-1004

 การขายเบื้องต้น 1

2200-1006

 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2204-2111

 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1406

 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2200-1003

 การบัญชีเบื้องต้น 2

2200-1005

 การขายเบื้องต้น 2

2200-1007

 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

2202-9004

 สภาวการณ์ทางการตลาด

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2201-2001

 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

2201-2005

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

2201-2103

 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

2201-2107

 การบัญชีตั๋วเงิน

2200-1008

 กฎหมายพาณิชย์

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1208

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์

2000-1303

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2200-1001

 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2201-2002

 การบัญชีห้างหุ้นส่วน

2201-2004

 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

2201-2101

 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

2201-2105

 การบัญชีกิจการพิเศษ

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2201-2003

 การบัญชีบริษัทจำกัด

2201-2006

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี

2201-2102

 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

2201-8001

 ฝึกงาน

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2201-2007

 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

2201-2008

 กระบวนการจัดทำบัญชี

2201-2104

 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

2201-2106

 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

2201-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

อาจารย์กนกวรรณ  สนธิวรรธนะ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

อาจารย์อรวรรณ  ครุฑพาหะ
อาจารย์

อาจารย์จงรักษ์  แตงแดง
อาจารย์

อาจารย์ณัฐพงศ์  เจริญทรัพย์
อาจารย์