ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์และสมองกล) ปวช.

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์และสมองกล)

เรียนรู้ในหลักการของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบและจำลองการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เรียนรู้การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาญฉลาด ซึ่งรวมถึงการออกแบบสร้างหุ่นยนต์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
– งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

      สาขาวิชา        ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน        อิเล็กทรอนิกส์

รหัสเอกวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2100-1003

 งานฝึกฝีมือ 1

2100-1008

 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

2105-2004

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2105-2002

 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2100-1002

 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1404

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2100-1001

 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2105-2001

 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2105-2003

 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2105-2005

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

2105-2116

 โทรคมนาคมเบื้องต้น

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2100-1007

 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

2105-2006

 วงจรพัลส์และสวิตชิง

2105-2007

 วงจรดิจิตอล

2105-2009

 เครื่องรับวิทยุ

2105-2107

 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2105-2123

 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1207

 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง (+2)

2000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

2100-1005

 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2105-2008

 เครื่องเสียง

2105-2011

 เครื่องรับโทรทัศน์

2105-2118

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2001-1004

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2105-2121

 หุ่นยนต์เบื้องต้น

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2100-1009

 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

2105-2010

 เครื่องส่งวิทยุ

2105-2105

 ไมโครคอนโทรลเลอร์

2105-2119

 เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

2105-2126

 ระบบเคเบิลทีวี

2105-8501

 โครงการ

2105-2115

 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

2105-2125

 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2105-2101

 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

2105-2111

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2105-2113

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

2105-8001

 ฝึกงาน

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2105-2117

 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์  เกษมรัติ
หัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ร.อ.ชรัตน์  เปี่ยมศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ชนัญชิดา  พันธ์ประดิษฐ์
เลขา

อาจารย์วุฒินันท์  เขิมขันธ์
อาจารย์

อาจารย์ทวีวัฒน์  จรกระจ่าง
อาจารย์

อาจารย์ทิพย์วัลย์  เพ็ญสาดแสง
อาจารย์

อาจารย์นิวัฒน์  จรุงวัฒนานนท์
อาจารย์

อาจารย์บรรยงค์ ด้วงนุ่ม
อาจารย์

อาจารย์สมพงศ์ วรรณกลัด
อาจารย์

อาจารย์ชยายส ขันโชค
อาจารย์