สาขาช่างยนต์ (เตรียมทวีภาคีไทย-เยอรมัน) ปวช.

สาขาช่างยนต์ (เตรียมทวีภาคีไทย-เยอรมัน)

มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนมีคุณภาพ ทั้งสติปัญญา ทักษะฝีมือระดับมาตรฐานสากล ดังนั้นในปีที่ผ่านมาได้มีการลงนามสัญญากับหลายหน่วยงานจากประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของด้านช่างอุตสาหกรรมและเครือข่ายการศึกษาระบบทวิภาคีนานาชาติ อาทิมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฮอฟและมหาวิทยาลัยโรเซนไฮม์ ตลอดทั้งสมาพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพและบริษัทชั้นนำอาทิ Siemens

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้าวิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
– วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
- วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
– อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
– ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

อาจารย์ประยูร  แนนเกลี้ยง
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์กิตติศักดิ์  สารประดิษฐ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์บวรเดช  มาศกสิน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์สุรงค์  วิชชุเกรียงไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์ธนากร  มาทองแดง
อาจารย์

อาจารย์สมหมาย  มะกรูดอินทร์
อาจารย์

อาจารย์อภิยุธ  บุญปก
อาจารย์

อาจารย์วีรวัฒน์  ไกรทองสุข
อาจารย์

อาจารย์ณัฐภูม  รอดถนอม
อาจารย์

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  สุขใย
อาจารย์

อาจารย์โกมล  เลิศไกร
อาจารย์

อาจารย์อิศราวุฒิ  บุญแก้ว
อาจารย์