สาขาการโรงแรม ปวช.

สาขาการโรงแรม

ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจการโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– ผู้จัดการโรงแรม
– ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
– ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
– พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
– พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
– เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชา     การโรงแรม
สาขางาน     การโรงแรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2700-1001

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2700-1004

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

2700-1007

 ธุรกิจโรงแรม

2701-2001

 ความปลอดภัยในโรงแรม

2701-2002

 การพัฒนาบุคลิกภาพ

2701-2101

 สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

2200-1008

 กฏหมายพาณิชย์

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1406

 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2701-2008

 งานส่วนหน้าโรงแรม

2701-2105

 ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2701-2120

 การจัดดอกไม้

2701-2110

 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2700-1002

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

2700-1006

 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2701-2007

 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

2701-2009

 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

2701-2104

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม

2701-2109

 แกะสลักผักและผลไม้

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1215

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม

2000-1303

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2700-1003

 ศิลปะการให้บริการ

2700-1005

 เครื่องใช้สำนักงานในงาน

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2701-2004

 งานแม่บ้านโรงแรม

2701-2005

 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2701-2102

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2701-2010

 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

2701-2112

 การจัดแสดงอาหาร

2701-2116

 อาหารอาเซี่ยน

2701-8001

 ฝึกงาน

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2701-2003

 งานครัวโรงแรม

2701-2006

 ภัตตคารและงานจัดเลี้ยง

2701-2103

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

2701-2106

 การพัสดุโรงแรม

2701-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2701-2122

 การจัดตกแต่งสถานที่

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

อาจารย์ยุรพรรณ  นาวิกนันทน์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

อาจารย์ณิชาพิชญ์  กลิ่นชื่น
ผู้ช่วงหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

อาจารย์จิตรอุษา  อ่องเอี่ยม
อาจารย์

อาจารย์พิมประภา  สีหา
อาจารย์

อาจารย์สุพิชชา  บัวจันทร์
อาจารย์

อาจารย์รุ่งราตรี  อึ้งเจริญ
อาจารย์

อาจารย์ณรากร  สีรังกา
อาจารย์