สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (การออกแบบ) ปวช.

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (การออกแบบ)

สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึงเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นนักกราฟิกดีไซน์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
– นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
– ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
– นักออกแบบกราฟิก
– ผู้กำกับศิลป์
– ช่างภาพ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

        สาขาวิชา     คอมพิวเตอร์กราฟิก
        สาขางาน    คอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสเอกวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2300-1001

 นทรียศาสตร์พื้นฐาน

2300-1002

 ความคิดสร้างสรรค์

2300-1004

 องค์ประกอบศิลป์

2300-1005

 การวาดเขียนพื้นฐาน

2308-2001

 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก

2308-9005

 พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1407

 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2308-2002

 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสิ่งพิมพ์

2308-2004

 การสร้างภาพกราฟิก

2308-2005

 กราฟิกสารสนเทศ

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2300-1003

 ศิลปนิยม

2300-1007

 การเขียนแบบทัศนียวิทยา

2308-2006

 กราฟิกวีดิทัศน์

2308-2102

 หลักการใช้สีเพื่องานกราฟิก

2308-2103

 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

2204-2005

 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1225

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและการออกแบบ

2000-1304

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

2300-1006

 ศิลปะไทย

2308-2008

 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

2308-2009

 การตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิก

2308-2104

 การออกแบบป้ายในงานโฆษณา

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2308-2007

 กราฟิกแอนิเมชั่น

2308-2109

 การออกแบบกราฟิกโฆษณาทางยานพาหนะ

2308-8001

 ฝึกงาน

2204-2009

 การสร้างเว็บไซด์

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2308-2003

 การออกแบบนิเทศศิลป์

2308-2108

 การออกแบบกราฟิก ณ จุดขาย

2308-2208

 คอมพิวเตอร์กราฟิกมัลติมีเดีย

2308-2308

 ออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

2308-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

อาจารย์ธันญ์ชกร  กัปโก
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์จันทนี  พัชรอาภา
รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์ศักดิ์ดา  ฟักขาว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์ศิริเพ็ญ  กันจนาธิมาศ
อาจารย์

อาจารย์สายันต์  เนียมจ้อย
อาจารย์

อาจารย์ปฎิภาณ  มากเทพวงศ์
อาจารย์

อาจารย์วีรยุทธ  แตงทอง
อาจารย์