สาขาการตลาด (Online Marketing) ปวช.


สาขาการตลาด (Online Marketing)

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่น

– ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ และภาคปฏิบัติ
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐแลเอกชน
– ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
– ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
– นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์การตลาด
– เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
– เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
– ตัวแทนขาย
– เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

 แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชา     การตลาด
สาขางาน     การตลาด

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2200-1002

 การบัญชีเบื้องต้น 1

2200-1004

 การขายเบื้องต้น 1

2200-1006

 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2202-2008

 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1406

 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2200-1003

 การบัญชีเบื้องต้น 2

2200-1005

 การขายเบื้องต้น 2

2200-1007

 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

2202-2002

 การหาข้อมูลทางการตลาด

2202-9004

 สภาวการณ์ทางการตลาด

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2202-2003

 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

2202-2103

 การค้าปลีกและการค้าส่ง

2202-2104

 การบรรจุภัณฑ์

2212-2108

 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (OIA)

2200-1008

 กฎหมายพาณิชย์

2204-2111

 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1208

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์

2000-1303

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2200-1001

 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2202-2005

 การโฆษณา

2202-2106

 การกำหนดราคา

2202-2113

 การขายออนไลน์

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

  ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2202-2001

 ศิลปะการขาย

2202-2004

 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

2202-2110

 การคิดเชิงสร้างสรรค์การตลาด

2202-8001

 ฝึกงาน

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2202-2006

 การส่งเสริมการขาย

2202-2007

 การจัดแสดงสินค้า

2202-2105

 ลูกค้าสัมพันธ์

2202-2107

 การประกันภัย

2202-2111

 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

2202-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

อาจารย์สุพรรษา  พุกโฉมงาม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

อาจารย์บุปผา  พุกจำปา
อาจารย์

อาจารย์ชัชชญา  โสนะมิตร
อาจารย์

อาจารย์จามรี แช่ม
อาจารย์

อาจารย์เสาวดี  อนุสรณ์กมลา
อาจารย์