สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (Internet of Thing) ปวช.

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (Internet of thing)

เข้าถึงด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าการออกแบบ การควบคุมและรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

จุดเด่น

วิศวกรไฟฟ้าคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนอกจากนี้งานของวิศวกรไฟฟ้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน งานของวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
– วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
– วิศวกรโรงงาน
– วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
– วิศวกรระบบโทรคมนาคม
– วิศวกรผู้จัดการอาคาร
- วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
– วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
– วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
– สร้างผลิตภัณฑ์
– ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
– วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

      สาขาวิชา        ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน        ไฟฟ้ากำลัง

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2100-1001

 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2104-2001

 เขียนแบบไฟฟ้า

2104-2004

 เครื่องวัดไฟฟ้า

2104-2101

 กฏและมาตราฐานทางไฟฟ้า

2104-2102

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1404

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2100-1002

 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

2100-1003

 งานฝึกฝีมือ 1

2100-1008

 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

2104-2002

 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2104-2005

 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

2104-2111

 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2100-1005

 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2104-2003

 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2104-2006

 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

2104-2103

 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

2104-2104

 หม้อแปลงไฟฟ้า

2104-2115

 เทคนิคการจัดการพลังงาน

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1207

 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

2000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม

2100-1007

 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

2104-2008

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2104-2009

 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

2104-2105

 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

2104-2110

 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น

2104-2119

 หุ่นยนต์เบื้องต้น

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2104-2007

 เครื่องทำความเย็น

2104-2010

 การประมาณราคาการติดตั้งไฟฟ้า

2104-2107

 ดิจิตอลเบื้องต้น

2104-8001

 ฝึกงาน

2104-2121

 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2100-1009

 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

2104-2106

 เครื่องปรับอากาศ

2104-2109

 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

2104-2112

 ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น

2104-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2104-2120

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์  เกษมรัติ
หัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ร.อ.ชรัตน์  เปี่ยมศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ชนัญชิดา  พันธ์ประดิษฐ์
เลขา

อาจารย์อำนาจ พรปัญญาวุฒิ
อาจารย์

อาจารย์ทศพร ชัยนุรักษ์
อาจารย์

อาจารย์เอกพล เนตรแสงศรี
อาจารย์

อาจารย์เอกภัฐ เมธยาภา
อาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์ ไชเหล็ก
อาจารย์

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ผลาชีวะ
อาจารย์

อาจารย์ชวฤทธิ์ นามจำปา
อาจารย์

อาจารย์วิทวัส ชมฉัยยา
อาจารย์

อาจารย์อภิรักษ์ คุ้มถิ่นแก้ว
อาจารย์

อาจารย์น้ำค้าง จันทร์ขุด
อาจารย์

อาจารย์วิษณุ เลหะวาณิชย์
อาจารย์