สาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง) ปวช.

สาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)

สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและศิลปะการแสดง มุ่งผลิตนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการดนตรีแบะศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพเรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดงและศิลปินหลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐานทันสมัย
2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักออกแบบเพื่อการแสดง
– นักออกแบบเสื้อผ้า
– นักออกแบบฉาก
– นักแสดง
– ศิลปินนักร้อง
– ครูสอนการแสดง
– ผู้คัดเลือกนักแสดง
– ผู้กํากับการแสดง
– ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
– คนเขียนบทละคร
– คนเขียนเพลง

รหัสเอกวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2300-1001

 สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน

2300-1003

 ศิลปนิยม

2317-1001

 ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน

2317-2001

 โสตทักษะและการขับร้อง 1

2317-2101

 ปฏิบัติเครื่องกล 1

2317-2105

 ปฏิบัติรวมวง 1

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1407

 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

2300-1002

 ความคิดสร้างสรรค์

2317-1002

 องค์ประกอบของดนตรี

2317-1003

 พื้นฐานปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด

2317-2002

 โสตทักษะและการขับร้อง 2

2317-2102

 ปฏิบัติเครื่องเอก 2

2317-2106

 ปฏิบัติรวมวง 2

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

  ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2317-2003

 เครื่องประกอบจังหวะ 1

2317-1004

 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี

2317-2006

 การแกะเพลง

2317-2103

 ปฏิบัติเครื่องเอก 3

2317-2107

 ปฏิบัติรวมวง 3

2317-2204

 การพัฒนาตัวละคร

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1225

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและการออกแบบ

2000-1304

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

2317-2004

 เครื่องประกอบจังหวะ 2

2317-2005

 คอมพิวเตอร์ดนตรี

2317-2010

 หลักการประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

2317-2104

 ปฏิบัติเครื่องเอก 4

2317-2108

 ปฏิบัติรวมวง 4

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2317-2007

 การติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี

2317-2009

 ขลุ่ยเรคอร์เดอร์

2317-2011

 พื้นฐานการประพันธ์เพลง

2317-2203

 การแสดงขั้นพื้นฐาน

2317-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2308-2005

 กราฟิกสารสนเทศ

2317-2205

 การเตรียมตัวเป็นนักแสดง

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2317-2008

 พื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี

2317-2012

 พื้นฐานการบันทึกเสียง

2317-2212

 การผลิตวิดิทัศน์

2317-2213

 การถ่ายภาพระบบดิจิตัล

2317-8001

 ฝึกงาน

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

Full Name

Job Title
PHD

Full Name

Job Title
PHD

Full Name

Job Title
PHD