สาขาการท่องเที่ยว ปวช.

สาขาการท่องเที่ยว

มีจุดยืนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมหลักประกันสู่สากล ปิดประตูสู่อาเซียนนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่โลกกว้าง บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ…

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา
พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ
อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์
– ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
– ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
– พนักงานประสานงานทัวร์
– พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
– พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
– พนักงานวางแผนนำเที่ยว
– ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
– นักพัฒนาการท่องเที่ยว
– นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
– นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชา     การท่องเที่ยว
สาขางาน     การท่องเที่ยว

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2700-1001

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2700-1004

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

2702-2001

 ธุรกิจท่องเที่ยว

2702-2002

 การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการ

2702-2113

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2702-2121

 การท่องเที่ยวชุมชน

2001-1006

 กฎหมายแรงงาน

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1406

 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2702-2004

 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

2702-2111

 การถ่ายภาพเบื้องต้น

2001-1007

 ความปลอดภัยในงานอาชีพ

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

  ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2700-1002

 ศิลปวัฒนธรรมไทย

2700-1006

 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2700-1007

 ธุรกิจโรงแรม

2702-2003

 ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

2702-2115

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2702-2110

 ศิลปกรรมไทย

2204-2111

 อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1215

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม

2000-1303

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2700-1003

 ศิลปะการให้บริการ

2700-1005

 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2702-2009

 มาตรฐานการท่องเที่ยว

2702-2006

 มัคคุเทศก์

2702-2109

 ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2702-2007

 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

2702-2107

 ธุรกิจ MICE

2702-2122

 การท่องเที่ยวอาเซียน

2702-8001

 ฝึกงาน

2000-9206

 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

2000-1215

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2702-2008

 การจัดนำเที่ยว

2702-2005

 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

2702-2112

 ภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว

2702-2120

 การท่องเที่ยวทางทะเล

2702-2117

 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง

2702-8501

 โครงการ

2000-9207

 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

2000-1104

 การพูดในงานอาชีพ

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

อาจารย์ยุรพรรณ  นาวิกนันทน์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

อาจารย์ณิชาพิชญ์  กลิ่นชื่น
ผู้ช่วงหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

อาจารย์จิตรอุษา  อ่องเอี่ยม
อาจารย์

อาจารย์พิมประภา  สีหา
อาจารย์

อาจารย์สุพิชชา  บัวจันทร์
อาจารย์

อาจารย์รุ่งราตรี  อึ้งเจริญ
อาจารย์

อาจารย์ณรากร  สีรังกา
อาจารย์