การโรงแรม(ศิลปะการประกอบอาหาร : chef) ปวส.

สาขาการโรงแรม (ศิลปะการประกอบอาหาร : Chef)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของวิทยาลัยพร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– ผู้จัดการโรงแรม
– ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
– ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
– พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
– พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
– เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชา      อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา     การโรงแรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3700-1001

 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3700-1002

 หลักการดำเนินงานโรงแรม

3701-2006

 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

3701-2412

 การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3701-2001

 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม

3701-2005

 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม

3701-9004

 การตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจ

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3701-2002

 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม

3701-2004

 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม

3701-2007

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

3701-2303

 การจัดเลี้ยง

3701-2304

 บาร์และเครื่องดื่ม

3701-8501

 โครงการ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3700-1003

 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ

3701-2003

 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3701-8001

 ฝึกงาน

3701-9010

 ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว   จบ ม.6

ประเภทวิชา      อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา     การโรงแรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3700-0001

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

3700-0002

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3700-1002

 หลักการดำเนินงานโรงแรม

3701-2006

 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

3701-2412

 การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3700-0004

 บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3701-2001

 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม

3701-2005

 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ

3701-2105

 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม

3701-9004

 การตกแต่งขนมเพื่อธุรกิจ

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3700-0003

 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3700-1001

 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3701-2002

 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม

3701-2004

 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม

3701-2007

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

3701-2303

 การจัดเลี้ยง

3701-2304

 บาร์และเครื่องดื่ม

3701-8501

 โครงการ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3700-1003

 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ

3701-2003

 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3701-8001

 ฝึกงาน

3701-9010

 ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

อาจารย์ณิชาพิชญ์  กลิ่นชื่น
ผู้ช่วงหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

อาจารย์จิตรอุษา  อ่องเอี่ยม
อาจารย์

อาจารย์พิมประภา  สีหา
อาจารย์

อาจารย์สุพิชชา  บัวจันทร์
อาจารย์

อาจารย์รุ่งราตรี  อึ้งเจริญ
อาจารย์

อาจารย์ณรากร  สีรังกา
อาจารย์