สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขางานมัลติมีเดีย (สื่อออนไลน์และวิชวลเอฟเฟค) ปวส.

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขางานมัลติมีเดีย (สื่อออนไลน์และวิชวลเอฟเฟค)

เข้มข้นด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงในศูนย์ปฏิบัติการที่เพียบพร้อมและทันสมัย พร้อมสนับสนุนการแสดงผลงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์”

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นนักกราฟิกดีไซน์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
– นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
– ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
– นักออกแบบกราฟิก
– ผู้กำกับศิลป์
– ช่างภาพ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา     คอมพิวเตอร์กราฟิก
  สาขางาน     คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3300-1001

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3308-2001

 หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

3308-2004

 การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

3308-2201

 การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3308-2002

 การตัดแต่งภาพดิจิตอล

3308-2005

 หลักการออกแบบกราฟิก

3308-2202

 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย

3308-9001

 การออกแบบเว็บเพจ

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3300-1003

 การสร้างสรรค์การจัดงาน

3204-2003

 หลักการวีดิทัศน์ดิจิตอล

3308-2006

 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก

3308-2007

 เทคนิคการนำเสนอ

3308-2203

 การสร้างสรรค์ดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์

3308-8501

 โครงการ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3300-1002

 ศิลปะและวัฒนธรรม

3308-2204

 การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย

3308-8001

 ฝึกงาน

3204-2101

 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม  จบ ม.6
สาขาวิชา     คอมพิวเตอร์กราฟิก
  สาขางาน     คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 3300-0001

 ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ

 3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

 3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3300-1001

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

3001-2001

 หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

 3308-2004

 การตัดต่อภาพเคลื่นไหวดิจิตอล

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3300-0002

 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ

 3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

 3000-1101

 ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ

 3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 การตัดแต่งภาพดิจิตอล

 3308-2005

 หลักการออกแบบกราฟิก

3308-9001

 การออกแบบเว็บเพจ

 3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

 3300-0003

 องค์ประกอบศิลป์

 3308-2201

 การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล

 3308-2202

 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย