สาขาการบัญชี ปวส.

สาขาการบัญชี ปวส.

มุ่งเน้นคุณธรรม รอบรู้บัญชีและการวิเคราะห์ธุรกิจ เก่งทักษะด้านซอฟต์แวร์และภาษาอังกฤษ สู่การเป็นนักบัญชีเหนือใคร
- คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของนักบัญชีและธุรกิจ
- ความรู้บัญชีและทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อตัดสินใจในโลกธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
- ทักษะการเขียนโประแกรม ซอฟต์แวร์ และภาษาอังกฤษ

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักบัญชี
– พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
– นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
– อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
– ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา     การบัญชี

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3200-1003

 หลักการตลาด

3201-2001

 การบัญชีชั้นกลาง 1

3201-2003

 การบัญชีต้นทุน 1

3201-2109

 การบัญชีการเงิน

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3200-1001

 หลักเศรษฐศาสตร์

3201-2002

 การบัญชีชั้นกลาง 2

3201-2004

 การบัญชีต้นทุน 2

3201-2007

 การบัญชีภาษีอากร

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3201-2005

 การบัญชีชั้นสูง 1

3201-2102

 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

3201-2104

 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

3201-8501

 โครงการ

3201-2107

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3200-1002

 หลักการจัดการ

3201-2006

 การบัญชีชั้นสูง 2

3201-2106

 การสอบบัญชี

3201-8001

 ฝึกงาน

3201-2105

 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จบ ม.6

 ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา     การบัญชี

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3200-0001

 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1

3200-0002

 หลักการขาย

3200-0003

 การเป็นผู้ประกอบการ

3200-0004

 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3200-1003

 หลักการตลาด

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3200-0005

 การบัญชีห้างหุ้นส่วน

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3200-1001

 หลักเศรษฐศาสตร์

3201-2001

 การบัญชีชั้นกลาง 1

3201-2109

 การบัญชีการเงิน

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3201-2003

 การบัญชีต้นทุน 1

3201-2002

 การบัญชีชั้นกลาง 2

3201-2007

 การบัญชีภาษีอากร

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงการ

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3201-2004

 การบัญชีต้นทุน 2

3201-2005

 การบัญชีชั้นสูง 1

3201-2102

 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

3201-8501

 โครงการ

3201-2107

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3200-1002

 หลักการจัดการ

3201-2006

 การบัญชีชั้นสูง 2

3201-2104

 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

3201-2106

 การสอบบัญชี

3201-8001

 ฝึกงาน

3201-2105

 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4