สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และอี-คอมเมิร์ช) ปวส.

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และอี-คอมเมิร์ช) ปวส.

ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ ว่าระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิต ทุกๆกิจกรรมที่เราทำ ไม่ว่า จะเป็นการหาร้านทานอาหาร เล่นเกมส์ หรือหาเส้นทางการเดินทาง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มี อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น รวมถึงการซื้อขายสิ่งของหรือที่เรียกว่า (E-COMMERCE) ทางวิทยาลัยจึงจัดทำหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (E-COMMERCE) ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปสร้างอาชีพได้

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business Intelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
– นักออกแบบ application มือถือ

อาจารย์ธันญ์ชกร  กัปโก
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์จันทนี  พัชรอาภา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์ศักดิ์ดา  ฟักขาว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์อรทัย  แซ่เอ้า
อาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์  โชคเศรษฐกิจ
อาจารย์

อาจารย์เมธี  ดอกจันทร์
อาจารย์

อาจารย์จุฑามาศ  กรดแก้ว
อาจารย์

อาจารย์อภิชัย  ธนิสวรศิษฐ์
อาจารย์

อาจารย์ธนัฏฐา  พรหมศร
อาจารย์