สาขาไฟฟ้ากำลัง (เมคคาทรอนิกส์ และInternet of Thing) ปวส.

ไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง (เมคาทรอนิกส์ และInternet of Thing)

มุ่งเน้นด้านการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกลโรงงาน จำพวกหุ่นยนต์โรงงานให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน การออกแบบเครื่องจักรกลหนัก โครงสร้างของเครื่องจักร อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
     1. กฎ และ ทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้า
     2. การออกแบบวงจรเพื่อควบคุมเครื่องจักร
     3. การคำนวณโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ และการสร้างเครื่องจักรกล
     4. การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยภาษาเฉพาะทาง
     5. การออกแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โรงงาน

จุดเด่นด้านการเรียนการสอน (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

เรียนหลายด้านผนวกเข้าด้วยกัน  ให้มีความสามารถทำงานครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมระบบวัดคุม  เพื่อรองรับงานภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติของประเทศ  เพื่อให้ระบบผลิตมีความทันสมัย  แม่นยำ  สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน  เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อความมีประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด วิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  เป็นวิศวกรที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่สำคัญทางวิศวกรรมไฟฟ้า  เครื่องกล  ระบบวัดคุม และคอมพิวเตอร์  วิศวกรด้านนี้  จะเป็นผู้ที่สามารถนำเอาทฤษฎีในสาขาต่างๆ  ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบการผลิตที่ทันสมัย  แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรูหราและมีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
– วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
– วิศวกรโรงงาน
– วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
– วิศวกรระบบโทรคมนาคม
– วิศวกรผู้จัดการอาคาร
-วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
– วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
– วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
– สร้างผลิตภัณฑ์
– ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
– วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์  เกษมรัติ
หัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ร.อ.ชรัตน์  เปี่ยมศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ชนัญชิดา  พันธ์ประดิษฐ์
เลขา

อาจารย์อำนาจ พรปัญญาวุฒิ
อาจารย์

อาจารย์ทศพร ชัยนุรักษ์
อาจารย์

อาจารย์เอกพล เนตรแสงศรี
อาจารย์

อาจารย์เอกภัฐ เมธยาภา
อาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์ ไชเหล็ก
อาจารย์

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ผลาชีวะ
อาจารย์

อาจารย์ชวฤทธิ์ นามจำปา
อาจารย์

อาจารย์วิทวัส ชมฉัยยา
อาจารย์