ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส.

ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความพร้อมอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีทรัพยากรและบุคคลากรที่มีคุณวุฒิ และความสามารถ มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษายังมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม,การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบควบคุมวิศวกรรมสนามแม่เหล็ก วิศวกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้มีโอกาสประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาทำสหกิจศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
– วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
– วิศวกรโรงงาน
– วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
– วิศวกรระบบโทรคมนาคม
– วิศวกรผู้จัดการอาคาร
-วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
– วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
– วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
– สร้างผลิตภัณฑ์
– ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
– วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     ไฟฟ้า
         สาขางาน     ไฟฟ้ากำลัง

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3104-1001

 วงจรไฟฟ้า

3104-1002

 เครื่องวัดไฟฟ้า

3104-1003

 ดิจิตอลประยุกต์

3104-2001

 การติดตั้งไฟฟ้า 1

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 แมคคาทรอนิกส์ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3104-2002

 การออกแบบระบบไฟฟ้า

3104-2003

 เครื่องกลไฟฟ้า 1

3104-2201

 การติดตั้งไฟฟ้า 2

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 แมคคาทรอนิกส์ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3104-1004

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

3104-2005

 การส่งและจ่ายไฟฟ้า

3104-2202

 การประมาณการระบบไฟฟ้า

3104-8001

 ฝึกงาน

3104-2102

 เครื่องกลไฟฟ้า 2

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 แมคคาทรอนิกส์ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3104-2004

 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-2006

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2007

 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3104-2205

 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

3104-8501

 โครงการ

3104-9001

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 แมคคาทรอนิกส์ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     ไฟฟ้า
        สาขางาน     ไฟฟ้ากำลัง

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3100-0003

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3104-0002

 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า

3100-0007

 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

3104-0004

 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3104-0001

 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า

3104-0003

 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

3104-0005

 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3104-1001

 วงจรไฟฟ้า

3104-1002

 เครื่องวัดไฟฟ้า

3104-2001

 การติดตั้งไฟฟ้า 1

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3104-2002

 การออกแบบระบบไฟฟ้า

3104-2003

 เครื่องกลไฟฟ้า 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3104-1003

 ดิจิตอลประยุกต์

3104-2004

 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-8001

 ฝึกงาน

3104-2102

 เครื่องกลไฟฟ้า 2

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

 3104-1004

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

3104-2006

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2007

 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3104-2201

 การติดตั้งไฟฟ้า 2

3104-8501

 โครงการ

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3104-2005

 การส่งและจ่ายไฟฟ้า

3104-2202

 การประมาณการระบบไฟฟ้า

3104-2205

 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

3104-9001

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

Full Name

Job Title
PHD

Full Name

Job Title
PHD

Full Name

Job Title
PHD