อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนย์และสมองกล) ปวส.

อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนต์และสมองกล)

มุ่งเน้นการประยุกต์ศาสตร์ ในการสนุบสนุนกระบวนการผลิต หลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม เทคโนโลยีการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ซึ่งความรู้เหล่านี้นำมาเสริมกับความรู้ทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับการออกแบบการผลิต และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง เพื่อให้สามารถเผชิญได้กับทุกปัญหาที่จะเกิดจากการทำงานจริง เช่น การออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ การวิเคราะห์ และการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเมคคาทรอนิกส์รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะเชิงบูรณาการด้วยศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
– งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ศุภกร  พรพนารัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัยณรงค์  คุณธาราภรณ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาการเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิริณัฏฐ์  ภูมิรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมศักดิ์  บวรวงศ์พิทักษ์
อาจารย์

อาจารย์ไพฑูรย์  อัศวเวชวิทยา
อาจารย์

อาจารย์ธีรยุทธ  ช้อยชื่น
อาจารย์

อาจารย์เจตน์  สุวรรณเดโชไชย
อาจารย์

อาจารย์สมพร  บวรวงศ์พิทักษ์
อาจารย์

อาจารย์วัชราธร  ปุณณารักษ์
อาจารย์

อาจารย์ศุภสวัสดิ์  บุญเจริญ
อาจารย์

อาจารย์เชิดไชย  กสิผล
อาจารย์