อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนย์และสมองกล) ปวส.

อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนต์และสมองกล)

มุ่งเน้นการประยุกต์ศาสตร์ ในการสนุบสนุนกระบวนการผลิต หลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม เทคโนโลยีการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ซึ่งความรู้เหล่านี้นำมาเสริมกับความรู้ทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับการออกแบบการผลิต และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง เพื่อให้สามารถเผชิญได้กับทุกปัญหาที่จะเกิดจากการทำงานจริง เช่น การออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ การวิเคราะห์ และการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเมคคาทรอนิกส์รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะเชิงบูรณาการด้วยศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
– งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางาน     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนต์และสมองกล) ปวส.

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

 

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

 

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

 

3105-1001

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

 

3105-1002

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

3105-2002

 ดิจิตอลเทคนิค

 

3105-2006

 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

 

3105-2007

 ไมโครคอนโทรลเลอร์

 

3105-2116

 ไมโครโพรเซสเซอร์

 

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 
 

 แมคคาทรอนิกส์ 1

 
 

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

 

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

 

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

 

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

 

3105-1003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

3105-2001

 พัลส์เทคนิค

 

3105-2004

 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

 

3105-2008

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

3105-2102

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

 

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 
 

 แมคคาทรอนิกส์ 2

 
 

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

 

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

 

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

3105-2003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

 

3105-2009

 ระบบเสียงและระบบภาพ

 

3105-2010

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

 

3105-2105

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

 

3105-2115

 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

 

3105-8501

 โครงการ

 

3105-9001

 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 
 

 แมคคาทรอนิกส์ 3

 
 

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

 

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

 

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

3105-2005

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

3105-2103

 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 

3105-8001

 ฝึกงาน

 

3105-9002

 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 
 

 แมคคาทรอนิกส์ 4