อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.)

อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติโดยสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในสถานประกอบการอีกทั้งในโปรแกรมการศึกษาของเราจะมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้าน Analytical skills และ Practical skills โดยที่การฝึกอบรมในสถานประกอบการจะมีครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญงานในงาน Power Electronics เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาระหว่างการฝึกอบรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Vidio Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
– งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     อิเล็กทรอนิกส์
                    สาขางาน     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3105-1001

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3105-1002

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-2002

 ดิจิตอลเทคนิค

3105-2006

 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

3105-2007

 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3105-2116

 ไมโครโพรเซสเซอร์

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 แมคคาทรอนิกส์ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3105-1003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

3105-2001

 พัลส์เทคนิค

3105-2004

 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

3105-2008

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3105-2102

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 แมคคาทรอนิกส์ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3105-2003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

3105-2009

 ระบบเสียงและระบบภาพ

3105-2010

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

3105-2105

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

3105-2115

 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

3105-8501

 โครงการ

3105-9001

 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 แมคคาทรอนิกส์ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3105-2005

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3105-2103

 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3105-8001

 ฝึกงาน

3105-9002

 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 แมคคาทรอนิกส์ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3105-0001

 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

3105-0003

 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3100-0007

 งานเชื่อมโลหะแผ่น

3105-1001

 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 แมคคาทรอนิกส์ 1

9999-2074

 เสริมภาษาอังกฤษ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3100-0006

 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป

3105-0004

 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

3105-0005

 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3105-0002

 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

3105-2006

 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

3105-2008

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3105-2102

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 แมคคาทรอนิกส์ 2

9999-2075

 เสริมภาษาอังกฤษ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3105-1002

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-2002

 ดิจิตอลเทคนิค

3105-2009

 ระบบเสียงและระบบภาพ

  ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3105-2001

 พัลส์เทคนิค

3105-2007

 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3105-2010

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

3105-2105

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

3105-2115

 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

3105-2116

 ไมโครโพรเซสเซอร์

3105-8501

 โครงการ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 แมคคาทรอนิกส์ 3

9999-2076

 เสริมภาษาอังกฤษ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3105-2003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

3105-2004

 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

3105-2005

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3105-8001

 ฝึกงาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 แมคคาทรอนิกส์ 4

9999-2077

 เสริมภาษาอังกฤษ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3105-1003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

3105-2103

 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3105-9001

 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-9002

 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ศุภกร  พรพนารัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัยณรงค์  คุณธาราภรณ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาการเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิริณัฏฐ์  ภูมิรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมศักดิ์  บวรวงศ์พิทักษ์
อาจารย์

อาจารย์ไพฑูรย์  อัศวเวชวิทยา
อาจารย์

อาจารย์ธีรยุทธ  ช้อยชื่น
อาจารย์

อาจารย์เจตน์  สุวรรณเดโชไชย
อาจารย์

อาจารย์สมพร  บวรวงศ์พิทักษ์
อาจารย์

อาจารย์วัชราธร  ปุณณารักษ์
อาจารย์

อาจารย์ศุภสวัสดิ์  บุญเจริญ
อาจารย์

อาจารย์เชิดไชย  กสิผล
อาจารย์