สาขาการตลาด (Online Marketing) ปวส.

สาขาการตลาด (Online Marketing) ปวส.

มุ่งสร้างให้คุณเป็นนักบริหารการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจที่มีความแตกต่าง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบเจาะลึก

จุดเด่น

– ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ และภาคปฏิบัติ
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
– ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
– ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
– นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักวิเคราะห์การตลาด
– เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
– เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
– ตัวแทนขาย
– เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จบ ม.6

ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา     การตลาด

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3200-0001

 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1

3200-0002

 หลักการขาย

3200-0003

 การเป็นผู้ประกอบการ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3200-1001

 หลักเศรษฐศาสตร์

3200-1003

 หลักการตลาด

3202-2001

 การจัดการขาย

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3200-0006

 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด

3200-0007

 การค้าปลีกและการค้าส่ง

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3202-2003

 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

3202-2006

 กลยุทธ์การตลาด

3202-2102

 การตลาดบริการ

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3202-2002

 พฤติกรรมผู้บริโภค

3202-2007

 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3202-2005

 การวิจัยการตลาด

3202-2104

 สัมมนาการตลาด

3202-2105

 การนำเข้าและการส่งออก

3202-8501

 โครงการ

3200-9001

 กฏหมายธุรกิจ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3200-1002

 หลักการจัดการ

3202-2004

 การสื่อสารการตลาด

3202-2103

 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

3202-8001

 ฝึกงาน

3202-9003

 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จบ ม.6

ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา     การตลาด

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3200-0001

 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1

3200-0002

 หลักการขาย

3200-0003

 การเป็นผู้ประกอบการ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3200-1001

 หลักเศรษฐศาสตร์

3200-1003

 หลักการตลาด

3202-2001

 การจัดการขาย

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3200-0006

 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด

3200-0007

 การค้าปลีกและการค้าส่ง

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3202-2003

 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

3202-2006

 กลยุทธ์การตลาด

3202-2102

 การตลาดบริการ

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3202-2002

 พฤติกรรมผู้บริโภค

3202-2007

 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3202-2005

 การวิจัยการตลาด

3202-2104

 สัมมนาการตลาด

3202-2105

 การนำเข้าและการส่งออก

3202-8501

 โครงการ

3200-9001

 กฏหมายธุรกิจ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3200-1002

 หลักการจัดการ

3202-2004

 การสื่อสารการตลาด

3202-2103

 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

3202-8001

 ฝึกงาน

3202-9003

 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4