เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทคโนโลยีรถไฟฟ้า) ปวส.

เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทคโนโลยีรถไฟฟ้า)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซลงานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการ ใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า
- วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
– วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
- วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
– อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
– ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

แผนการเรียนที่ 2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน     เทคนิคเครื่องกล

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3100-0101

 กลศาสตร์วิศวกรรม

3101-2101

 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3101-2105

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

3101-2112

 งานปรับอากาศยานยนต์

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0102

 กลศาสตร์ของไหล

3100-0109

 เทอร์โมไดนามิกส์

3101-2004

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

3101-2104

 งานไฟฟ้ายานยนต์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3101-2001

 งานส่งถ่ายกำลัง

3101-2002

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3101-2003

 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2005

 งานทดลองเครื่องกล

3101-2108

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

3001-2005

 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3100-0105

 ความแข็งแรงของวัสดุ

3100-0125

 การจัดการความปลอดภัย

3101-8001

 ฝึกงาน

3101-8501

 โครงการ

 3000-1406

 แคลคูลัสพื้นฐาน

 3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน     เทคนิคเครื่องกล

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3100-0003

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3100-0007

 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

3100-0009

 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (+2)

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของ

 เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3100-0004

 วัสดุช่าง

3100-0008

 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3101-0001

 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

3101-0002

 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

3101-0003

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3100-0101

 กลศาสตร์วิศวกรรม

3101-2101

 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

 ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0109

 เทอร์โมไดนามิกส์

3101-2105

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3100-0125

 การจัดการความปลอดภัย

3101-2002

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3101-2004

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

3101-2005

 งานทดลองเครื่องกล

3101-2108

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

3101-2112

 งานปรับอากาศยานยนต์

3000-1406

 แคลคูลัสพื้นฐาน

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3100-0105

 ความแข็งแรงของวัสดุ

3101-8001

 ฝึกงาน

3101-8501

 โครงการ

3001-2005

 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3100-0102

 กลศาสตร์ของไหล

3101-2001

 งานส่งถ่ายกำลัง

3101-2003

 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2104

 งานไฟฟ้ายานยนต์

อาจารย์ประยูร  แนนเกลี้ยง
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์กิตติศักดิ์  สารประดิษฐ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์บวรเดช  มาศกสิน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์สุรงค์  วิชชุเกรียงไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์ธนากร  มาทองแดง
อาจารย์

อาจารย์สมหมาย  มะกรูดอินทร์
อาจารย์

อาจารย์อภิยุธ  บุญปก
อาจารย์

อาจารย์วีรวัฒน์  ไกรทองสุข
อาจารย์

อาจารย์ณัฐภูม  รอดถนอม
อาจารย์

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  สุขใย
อาจารย์

อาจารย์โกมล  เลิศไกร
อาจารย์

อาจารย์อิศราวุฒิ  บุญแก้ว
อาจารย์