สาขาไฟฟ้ากำลัง (เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมคคาทรอนิกส์ และInternet of Thing) ปวส.

ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เมคคาทรอนิกส์ และInternet of Thing)

เรียนเกี่ยวกับ วิศวกรรมระบบราง ระบบควบคุมการขนส่งด้วยระบบราง กลยุทธ์การบริหารการขนส่งด้วยระบบราง อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

จุดเด่น

ผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมีทักษะพิเศษด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งสามแขนงวิชาในระหว่างเรียนได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษาทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที่เมื่อจบการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (รถไฟฟ้า MRT)
– บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( รถไฟฟ้า BTS )
– โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การรถไฟแห่งประเทศไทย
– วิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถทำงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไอซีและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์และมอนิเตอร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     ไฟฟ้า
        สาขางาน     ไฟฟ้ากำลัง

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3104-1001

 วงจรไฟฟ้า

3104-1002

 เครื่องวัดไฟฟ้า

3104-1003

 ดิจิตอลประยุกต์

3104-2001

 การติดตั้งไฟฟ้า 1

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 แมคคาทรอนิกส์ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3104-2002

 การออกแบบระบบไฟฟ้า

3104-2003

 เครื่องกลไฟฟ้า 1

3104-2201

 การติดตั้งไฟฟ้า 2

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 แมคคาทรอนิกส์ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3104-1004

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

3104-2005

 การส่งและจ่ายไฟฟ้า

3104-2202

 การประมาณการระบบไฟฟ้า

3104-8001

 ฝึกงาน

3104-2102

 เครื่องกลไฟฟ้า 2

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 แมคคาทรอนิกส์ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3104-2004

 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-2006

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2007

 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3104-2205

 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

3104-8501

 โครงการ

3104-9001

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 แมคคาทรอนิกส์ 4

เสริมหลักสูตรระบบราง

3100-0127

 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3104-2111

 พื้นฐานอาณัติสัญญาณในระบบขนส่งทางราง

3100-0128

 การจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3104-2110

ไฟฟ้าเบื้องต้นในระบบขนส่งทางราง

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     ไฟฟ้า
        สาขางาน     ไฟฟ้ากำลัง

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3100-0003

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3104-0002

 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า

3100-0007

 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

3104-0004

 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3104-0001

 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า

3104-0003

 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

3104-0005

 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3104-1001

 วงจรไฟฟ้า

3104-1002

 เครื่องวัดไฟฟ้า

3104-2001

 การติดตั้งไฟฟ้า 1

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3104-2002

 การออกแบบระบบไฟฟ้า

3104-2003

 เครื่องกลไฟฟ้า 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3104-1003

 ดิจิตอลประยุกต์

3104-2004

 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-8001

 ฝึกงาน

3104-2102

 เครื่องกลไฟฟ้า 2

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

 3104-1004

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

3104-2006

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2007

 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3104-2201

 การติดตั้งไฟฟ้า 2

3104-8501

 โครงการ

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3104-2005

 การส่งและจ่ายไฟฟ้า

3104-2202

 การประมาณการระบบไฟฟ้า

3104-2205

 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

3104-9001

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เสริมหลักสูตรระบบราง

3100-0127

 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3104-2111

 พื้นฐานอาณัติสัญญาณในระบบขนส่งทางราง

3100-0128

 การจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3104-2110

ไฟฟ้าเบื้องต้นในระบบขนส่งทางราง

ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์  เกษมรัติ
หัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ร.อ.ชรัตน์  เปี่ยมศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ชนัญชิดา  พันธ์ประดิษฐ์
เลขา

อาจารย์อำนาจ พรปัญญาวุฒิ
อาจารย์

อาจารย์ทศพร ชัยนุรักษ์
อาจารย์

อาจารย์เอกพล เนตรแสงศรี
อาจารย์

อาจารย์เอกภัฐ เมธยาภา
อาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์ ไชเหล็ก
อาจารย์

อาจารย์ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ผลาชีวะ
อาจารย์

อาจารย์ชวฤทธิ์ นามจำปา
อาจารย์

อาจารย์วิทวัส ชมฉัยยา
อาจารย์