เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทคโนโลยีรถไฟฟ้าและเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง) ปวส.

เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทคโนโลยีรถไฟฟ้าและเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง)

เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง ที่มีคุณสมบัติด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วในการพัฒนาหลักสูตรนี้ยังเน้นเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นใหเ้ป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็จะหาหน้าที่นักเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีและสามารถแข่งขันกับทุกประเทศในโลกนี้ได้อย่างเท่าเทียม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (รถไฟฟ้า MRT)
– บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( รถไฟฟ้า BTS )
– โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การรถไฟแห่งประเทศไทย
– วิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถ
ทำงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

แผนการเรียนที่ 2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน     เทคนิคเครื่องกล

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3100-0101

 กลศาสตร์วิศวกรรม

3101-2101

 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3101-2105

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

3101-2112

 งานปรับอากาศยานยนต์

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0102

 กลศาสตร์ของไหล

3100-0109

 เทอร์โมไดนามิกส์

3101-2004

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

3101-2104

 งานไฟฟ้ายานยนต์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3101-2001

 งานส่งถ่ายกำลัง

3101-2002

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3101-2003

 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2005

 งานทดลองเครื่องกล

3101-2108

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

3001-2005

 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3100-0105

 ความแข็งแรงของวัสดุ

3100-0125

 การจัดการความปลอดภัย

3101-8001

 ฝึกงาน

3101-8501

 โครงการ

3000-1406

 แคลคูลัสพื้นฐาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 เสริมหลักสูตรระบบราง

3100-0127

 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3101-2114

 ล้อ และระบบรองรับน้ำหนักของรถไฟ

3100-0128

 การจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3101-2115

 ระบบเบรกรถไฟ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน     เทคนิคเครื่องกล

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3100-0003

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3100-0007

 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

3100-0009

 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (+2)

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของ

 เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3100-0004

 วัสดุช่าง

3100-0008

 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3101-0001

 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

3101-0002

 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

3101-0003

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3100-0101

 กลศาสตร์วิศวกรรม

3101-2101

 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

 ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0109

 เทอร์โมไดนามิกส์

3101-2105

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3100-0125

 การจัดการความปลอดภัย

3101-2002

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3101-2004

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

3101-2005

 งานทดลองเครื่องกล

3101-2108

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

3101-2112

 งานปรับอากาศยานยนต์

3000-1406

 แคลคูลัสพื้นฐาน

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3100-0105

 ความแข็งแรงของวัสดุ

3101-8001

 ฝึกงาน

3101-8501

 โครงการ

3001-2005

 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3100-0102

 กลศาสตร์ของไหล

3101-2001

 งานส่งถ่ายกำลัง

3101-2003

 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2104

 งานไฟฟ้ายานยนต์

 เสริมหลักสูตรระบบราง

3100-0127

 ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3101-2114

 ล้อ และระบบรองรับน้ำหนักของรถไฟ

3100-0128

 การจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

3101-2115

 ระบบเบรกรถไฟ

อาจารย์ประยูร  แนนเกลี้ยง
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์กิตติศักดิ์  สารประดิษฐ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์บวรเดช  มาศกสิน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์สุรงค์  วิชชุเกรียงไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์ธนากร  มาทองแดง
อาจารย์

อาจารย์สมหมาย  มะกรูดอินทร์
อาจารย์

อาจารย์อภิยุธ  บุญปก
อาจารย์

อาจารย์วีรวัฒน์  ไกรทองสุข
อาจารย์

อาจารย์ณัฐภูม  รอดถนอม
อาจารย์

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  สุขใย
อาจารย์

อาจารย์โกมล  เลิศไกร
อาจารย์

อาจารย์อิศราวุฒิ  บุญแก้ว
อาจารย์