ประกวดแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ “EV CUP 2018” (รอบเทคนิคและต้นแบบจำลอง)

ประกวดแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ “EV CUP 2018” (รอบเทคนิคและต้นแบบจำลอง)

1 มีนาคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จัดโครงการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV Cup 2018”  รอบที่ 2 รอบเทคนิคและต้นแบบจำลอง   ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมสยามเทคติด 1 ใน 3 ของทีมที่มีคะแนนสูงสุด  และติด 1 ใน 10 ของทีมที่ได้รับรางวัลสนับสนุน 27,000 บาทต่อทีม  รายชื่อทีมที่ได้รับการสนับสนุนดังนี้

1) ทีมสยามเทค  จาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)  2) ทีม HIGH VOLTAGE จาก ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) และ ม.ราชมงคลธัญบุรี  3) ทีม THE KING MAN MSU จาก ม.มหาสารคาม  4) ทีม PIT EV จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  5) ทีม C-ANT จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  6) ทีม ME & EV จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  7) ทีม THE CIPS จาก ม.มหาสารคาม  8) ทีม มด RC.V5 จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  9) ทีม THE PRINCE OF MSU จาก ม.มหาสารคาม      10) ทีม 404 POWER EV จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยการแข่งขันรอบที่ 3  รอบสมรรถนะของรถต้นแบบ  จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศของโครงการพร้อมรับโอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ หรือโอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ ตามโอกาสสมควรต่อไป