ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน

แบบฟอร์มบันทึกคาบ 9 – 10

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2561

 วก. 001

แบบนิเทศก่อนสอน

 วก. 002

แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน

 วก. 003

แบบแบบนิเทศหลังการสอน

แผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะแบบบูรณาการ

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

 Word

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

PDF

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบเกิน)

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบ9-10)

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 31 ม.ค. 61

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

Word

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

PDF

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

Word