วิสัยทัศน์แผนก

           มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย สู่กระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ และวิชาชีวิต.

 ภารกิจของแผนก

    องค์ความรู้ของโลกปัจจุบันมีการพัฒนาตลอดเวลา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

  และของประชาคมโลกย่อมมีการขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน โดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

  มากขึ้น   ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และการบริการ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์   เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนา

  ทุกโครงสร้างของประเทศ    โดยการสร้างความสามารถดังกล่าวจะต้องวางรากฐานตั้งแต่ในโรง เรียนจนผู้เรียน

  เติบโตสู่โลกภายนอกไปประกอบอาชีพ     ดังนั้น ทาง แผนกวิทยาศาสตร์จึงได้จัดกระบวน การเรียน การสอน

  การทำวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาการ

  ศึกษาและจากการทำวิจัยไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศสืบไป

Siam Department Copy Right 2006 : IE 6 up 1024*768 :nantapong@siamtech.ac.th

46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. (662) 864-0358-67 ต่อ 2064 

 

จำนวนผู้เข้าชม