โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science  Project หรือ Science  Program)

          

           เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทายาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยตนเองการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเองเพื่อหาข้อมูล  หาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีการทำงานอย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่องตลอดเวลา  ผลจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ตามความพึงพอใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า  และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ฝึกให้การทำงานเป็นทีม  เกิดทักษะทางความคิด  รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับนอกเหนือจาก

คำตอบ    คือ   ผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำนั้น ๆ

สิ่งที่ควรรู้

     ในการทำโครงงานวิทยศาสตร์นั้นผู้เข้าต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างมีระบบจึงจะสำเร็จได้.

 

โครงงานที่น่าสนใจ

Siam Department Copy Right 2006 : IE 6 up 1024*768 :nantapong@siamtech.ac.th

46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. (662) 864-0358-67 ต่อ 2064