แผนการสอนวิชาระบบปรับอากาศรถยนต์   

สัปดาห์ที่  1
    วัฎจักรการทำความเย็นและสารทำความเย็น
สัปดาห์ท ี่ 2
    ทฤษฎีหัวงาน  ,  ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
    งานที่   1   งานบริการท่อทางเดินน้ำยา
    งานที่   2   งานถอด - ประกอบคอมเพรสเซอร์
    งานที่   3  ร ะบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศรถยนต์
    งานที่   4   งานตรวจสอบรอยรั่ว
    งานที่   5   งานบรรจุสารทำความเย็น
สัปดาห์ที่  3
    นักศึกษาลงปฎิบัติงาน โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ  4  คน
    กลุ่มที่   1 - 2   เลขที่     1 - 8     ปฎิบัติงานบริการท่อทางเดินน้ำยา
    กลุ่มที่   3 - 4   เลขที่     9 - 16   ปฎิบัติงานคอมเพรสเซอร์
    กลุ่มที่   5 - 6   เลขที่   17 - 24   ปฎิบัติงานไฟฟ้า
    กลุ่มที่   7 - 8   เลขที่   25 - 32   ปฎิบัติงานตรวจสอบรอยรั่ว
    กลุ่มที่   9 - 10 เลขที่   33 - 40   ปฎิบัติงานบรรจุสารทำความเย็น
สัปดาห์ที่  4 , 5 , 6 , 7
    นักศึกษาลงปฎิบัติงาน โดยสลับสถานีการทำงาน
สัปดาห์ที่  8
    วิเคราะห์ข้อขัอข้อง  ,  ทดสอบ