ส่วนประกอบของโปรแกรม เอ็กซ์พรอเรอร์ ( Windows Explorer )
 
หมายเลข 1 คือ ไตเติ้ลบาร์ ( Title bar ) เป็นแถบแสดงชื่อของหน้าต่างโปรแกรมนั้น ๆ
หมายเลข 2 คือ คอนโทรลเมนู ( Control Menu ) เป็นสัญลักษณ์รูปภาพที่ใช้ในการควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
หมายเลข 3 คือ เมนูบาร์ ( Menu bar ) เป็นแถบรวบรวมคำสั่งการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด
หมายเลข 4 คือ ทูลบาร์ ( Tool bar ) เป็นแถบแสดงรูปเครื่องมือที่จำเป็นและใช้งานบ่อยของโปรแกรม
หมายเลข 5 คือ แอดเดรสบาร์ ( Address bar ) เป็นแถบที่ใช้สำหรับป้อนที่อยู่ของไฟล์ของข้อมูล หรือ ป้อน URL ของเว็บไซต์ได้ ( ที่อยู่ของเว็บไซต์ )
หมายเลข 6 คือ คอนโทรลบัททัน ( Control button ) เป็นชุดปุ่มสำหรับควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
หมายเลข 7 คือสเตตัสบาร์ ( Status bar ) เป็นแถบสถานะบอกรายละเอียดต่างๆภายในหน้าต่างนั้น ๆ
หมายเลข 8 แสดงชุดแหล่งข้อมูลต่าง ๆอาจเป็นไอคอน ( Icon ) หรือโฟลเดอร์ ( Folder ) ที่มีอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
หมายเลข 9 แสดงแฟ้มข้อมูล ( Folder ) และข้อมูล( File )ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลทางด้านซ้ายมือ ในหมายเลข 8