โปรแกรม Notepad

Notepad เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์บันทึกข้อความอย่างง่าย มีความสามารถในการพิมพ์ข้อความและตัวอักษรเพื่อเก็บไว้เตือนความจำได้