Home     |     About me     |     Linked     |     โปรแกรมประมวลผลคำ 1     |     การบริหารงานโฆษณา     |     Game Online
 
โปรแกรมประมวลผลคำ 1 => เนื้อหารายสัปดาห์ / ใบงาน / คำถามประจำสัปดาห์ / อาจารย์ผู้สอน


สัปดาห์ที่ : 1
เรื่อง : แนะนำบทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินโดวส์ (Microsoft Windows)

          คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าามากขึ้นโดยลำดับ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมคำสั่ง การทำงานด้วยคำสั่งดอส (DOS) ซึ่งได้รับความนิยมแต่ดั้งเดิมเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่ามีข้อจำกัดหลายอย่าง เพราะผู้ที่จะใช้โปรแกรมได้ต้องจดจำคำสั่งมากมาย ขาดความยืดหยุ่นในการสร้างเครือข่าย และทำงานได้ครั้งละ 1 งานเท่านั้น ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งานแทนระบบดอส ซึ่งก็มีระบบปฏิบัติการหลายชนิด แต่ที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือ โปรแกรมวินโดวส์ (Microsoft Windows) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วินโดวส์

          วินโดวส์ (Windows) คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการประเภทหนึ่งที่ติดต่อกับผู้ใช้งานด้วยรูปภาพหรือสัญลักษณ์ ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องจดจำคำสั่งต่างๆ เหมือนกับดอส โปรแกรมวินโดวส์จะเข้าไปควบคุมระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอ การป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ดหรือเมาส์ กาเก็บข้อมูลรูปภาพหรือตัวอักษรจนถึงขั้นการพิมพ์งานออกมาทางเครื่องพิมพ์

การใช้เมาส์

          เมาส์ ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นมากในการใช้งานโปรแกรม Windows เพราะเมาส์จะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ เช่น เปิด - ปิดโปรแกรม, เปิดเมนูคำสั่ง, คลิกปุ่มคำสั่งในไดอะล็อกบ็อกซ์ เป็นต้น มีงานมากมายที่ใช้เมาส์ในการออกคำสั่ง ดังนั้นจึงมีการใช้เมาส์ในหลายลักษณะ นักเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คำสั่งต่างๆ ในการใช้เมาส์ที่ถูกต้องด้วย

ส่วนประกอบของเมาส์

          เมาส์ที่ส่วนประกอบสำคัญคือ ตัวถังหรือตัวที่เราจับใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยเมาส์ปุ่มซ้ายและเมาส์ปุ่มขวา ภายในตัวเมาส์จะมีลูกยางกลมๆ เป็นส่วนที่หมุนไปมาเวลาขยับเมาส์ เพื่อบังคับทิศทางของเมาส์พอยเตอร์ (Mouse Pointer) บนจอภาพ

การคลิกเมาส์

          ศัพท์ที่พบในการใช้เมาส์ เช่น การเลือกใช้เมนูหรือคำสั่งบนหน้าจอ การลาก หรือเคลื่อนย้ายวัตถุบนหน้าจอ
          คลิก (Click) เป็นการเลื่อนตัวชี้เมาส์หรือเรียกอีกอย่างว่า "เมาส์พอยเตอร์" (Mouse Pointer) ไปชี้ที่วัตถุ หรือเมนูที่ต้องการแล้วกดปุ่มทางซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง แล้วปล่อย ใช้ในการเลือกวัตถุ หรือคำสั่งจากเมนูบาร์ (Menu Bar)
          ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) เป็นการเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่วัตถุ (Object) ที่ต้องการแล้วกดปุ่มทางซ้าย 2 ครั้ง ติดต่อกันอย่างรวดเร็วอย่าเว้นช่องว่าง ใช้ในการเปิด หรือปิดหน้าต่าง หรือใช้ในการเปิดโปรแกรม โดยการดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพสัญลักษณ์บนหน้าจอ
          แดรก (Drag) คือ การลากหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ (Object) โดยการเลื่อนตัวชี้เมาส์มาที่วัตถุที่ต้องการแล้วปล่อยนิ้วจากปุ่มที่กดค้างไว้ ใช้ในการย้ายวัตถุต่างๆ บนหน้าจอ

 • การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย เราจะเรียกว่า "คลิกซ้าย" (Left Click)
 • การกดปุ่มเมาส์ด้านขวา เราจะเรียกว่า "คลิกขวา" (Right Click)

ส่วนประกอบของวินโดวส์

          การทำงานกับวินโดวส์เราจะต้องทำงานกับหน้าต่างหรือจอภาพแต่ละจอภาพของโปรแกรมนั้นๆ หน้าต่างของวินโดวส์มีส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้


 1. แถบชื่อ (Title Bar) เป็นแถบที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่กำลังเปิดใช้งาน
 2. กล่องรายการคำสั่ง (Control Menu Box) ใช้ควบคุมหน้าต่าง เช่น ปิด เปิด ย่อ ขยาย เป็นต้น
 3. แถบเมนูหรือเมนูบาร์ (Menu Bar) เป็นแถบที่บรรจุเมนูและคำสั่งการใช้งาน แต่ละเมนูจะบรรจุคำสั่งย่อยไว้ภายใน
 4. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize Button) เป็นปุ่มที่ใช้ในการย่อหน้าจอให้เล็กลงเป็นไอคอนไปฝังบนทาสก์บาร์
 5. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize Button) เป็นปุ่มที่ใช้ในการขยายหน้าจอให้เต็มพื้นที่บนจอภาพ หรือย่อลงเป็นหน้าต่างเล็กๆ ที่สามารถยืดหดได้
 6. ปุ่มปิดโปรแกรม (Close Button) เป็นปุ่มที่ใช้ปิดโปรแกรม
 7. แถบเลื่อน (Scroll Bar) เป็นตัวที่ใช้ในการเลื่อนดูข้อมูลส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถแสดงให้ดูได้ภายในหน้าจอเดียว บางครั้งอาจเรียกว่า "สกรอลบาร์"
 8. แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงสถานะ (บอกให้ทราบว่ามีรายการที่แสดงอยู่กี่รายการ) หรือกำลังทำงานโปรแกรมใดอยู่บ้าง
 9. แถบเครื่องมือ (Tool Bar) เป็นแถบที่รวบรวมปุ่มคำสั่งที่สามารถใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปที่เมนูบาร์ เพียงแค่คลิกที่ปุ่มที่ต้องการเท่านั้น
 10. เมนูรายการคำสั่ง (Menu Program) เป็นรายการคำสั่งพื้นฐานที่ตดตั้งอยู่ในโปรแกรมวินโดวส์
 11. ทาสก์บาร์ (Taskbar) เป็นที่พักสำหรับโปรแกรมที่ถูกยุบลงมา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)

          Microsoft Word 2000 จัดเป็นโปรแกรมประเภทของการพิมพ์เอกสาร ซึ่งเรียกว่า Word Processor คือ ประมวลผลข้อความตัวอักษร จัดเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาในปัจจุบันและกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โปรแกรมนี้มีความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสารสิ่พิมพ์ ทำจดหมายเวียน สร้างตาราง รวมถึงการสร้างกราฟได้อีกด้วย

          Microsoft Word 2000 เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นแรกหรอืเวอร์ชัน 1.0, 2.0, 6.0 ตามลำดับ สาเหตุที่ข้ามเวอร์ชัน 3, 4 และ 5 ไปก็เนื่องจากว่ายุคนั้นคู่แข่งของ Microsoft Word คือ Word Perfect ได้ออกมาเป็นเวอร์ชัน 5 ทางไมโครซอฟต์เองซึ่งเป็นผู้สร้างโปรแกรมเวิร์ดก็เลยออกตัวเลขเวอร์ชันให้ดูเนือกว่าคู่แข่ง ดังนั้นจึงออกมาเป็นเวอร์ชัน 6.0 และหลังจากเวอร์ชัน 6 ก็เลยมีการเปลี่ยนตัวเลขเวอร์ชันไปเป็น 95, 97 และ 2000 ในปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยเวลาของการพัฒนาไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ปรับปรุงโฉมหน้าและความาสามรถในการทำงานให้ก้าวหน้ามากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้สำนักงานทั่วไปยอมรับในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของโปรแกรม

          ประสิทธิภาพของโปรแกรม Microsoft Word 2000 มีข้อเด่นที่แตกต่างจากเวิร์ดรุ่นอื่นๆ ที่ผ่านมาหลายประการ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
          1. สามารถสร้างเอกสารขนาดยาว เช่น ตำรา รายงานประจำปี ได้อย่างสะดวก สามารถสร้างสารบัญ ดัชนีหรือเชิงอรรถได้อัตโนมัติ
          2. สร้างชาร์ต (Chart) และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายและสวยงาม
          3. ตรวจสอบคำผิดอัตโนมัติ
          4. แปลงเอกสารเป็นรูปแบบ HTML ใช้กับอินเตอร์เน็ตได้
          5. สร้างข้อความให้สามารถเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได้
          6. ออกแบบสิ่งพิมพ์หรือ Desktop Publishing เช่น จดหมายข่าว ใบปลิวและแผ่นพับได้
          7. สร้างจดหมายผนวกหรือ Mail Merge ได้

การเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

          เริ่มใช้งาน Microsoft Word จากปุ่ม Start
          1. ลากตัวชี้เมาส์มาที่ปุ่ม Start แล้วคลิดเมาส์ปุ่มซ้าย
          2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นมาที่คำว่า Programs จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาทางด้านขวา
          3. เลื่อนตัวชี้เมาส์เข้ามาที่เมนูทางด้านขวา หาคำว่า Microsoft Word คลิกเมาส์ 1 ครั้ง ดังตัวอย่าง

          เริ่มใช้งาน Microsoft Word จากรายการ Run ...
          1. คลิกปุ่ม Start และเลือก Run ...

          2. จะปรากฏกรอบติดต่อผู้ใช้หรือไดอะล็อกบ็อกซ์ (Dialog Box) Run ขึ้นมา

          3. พิมพ์ C:\MSOffice\Winword\Winword.exe และคลิกปุ่ม OK

การออกจากโปรแกรม Microsoft Word

          สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
          1. คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
          2. คลิกปุ่ม Close Button ที่อยู่มุมบนด้านขวาของจอภาพ
          3. ดับเบิ้ลคลิกที่คอนโทรลเมนู
          4. กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม F4 หลังจากนั้นปล่อยปุ่ม Alt และ F4 พร้อมกัน