วิชา การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing)
 
เฉลยแบบฝึกหัด
 
หน่วยที่ 1
ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์    
หน่วยที่ 2
ระบบคอมพิวเตอร์    
หน่วยที่ 3
ระบบจำนวนและรหัสแทนข้อมูล    
หน่วยที่ 4
การประมวลผลข้อมูล    
หน่วยที่ 5
การเขียนผังงาน    
หน่วยที่ 6
องค์ประกอบของแฟ้มข้อมูล    
หน่วยที่ 7
โครงสร้างข้อมูลและการเรียงลำดับ    
     
       
กลับสู่ด้านบน