หอประวัติ

ผลงาน/รางวัลของสถานศึกษา

 1. ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 2. ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ได้รับรางวัลผู้บุกเบิกการศึกษาเอกชน ในงานวันการศึกษาเอกชน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สร้างคน สร้างชาติ” เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการจัดการศึกษาเอกชน เป็นผู้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาขึ้นเป็นแห่งแรก ในงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2558
 3. วิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับสถาบันพระปกเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผลิตอุปกรณ์เสริมช่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือเกร็ง และอ่อนแรง โดยวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตชิ้นงานกายอุปกรณ์ดังกล่าว และมอบให้สถาบันพระปกเกล้า และชิ้นงานกายอุปกรณ์นี้ วิทยาลัยดำเนินการจดอนุสิทธิบัตรเป็นของวิทยาลัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์กัลป์ จิตรมั่นคงร่วมกับนักศึกษาแผนกเทคโนโลยียานยนต์
 4. วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
  ระยะที่ 1 ดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 สาขาที่ได้รับคัดเลือก คือ สาขาเทคนิคยานยนต์
  ระยะที่ 2 ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  สาขาที่ได้รับคัดเลือก คือ อุสาหกรรมดิจิทัล
 5. วิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  -อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพ 2
  -อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพ 2 และ 3
 6. วิทยาลัยได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบไอทีมาตรฐานสากล(Authorized Testing Center) จาก บริษัท เออาไอที จำกัด
 7. เป็นศูนย์ทดสอบช่างฝีมือแรงงานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 8. เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทางวิชาการ โครงการ Microsoft Office Specialist “Information and Communication Technology” ชิงถ้วยพระราชทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2558
 9. วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดสัมผัสไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ผลงานทางวิชาการ/โครงการวิจัยบางส่วนของผู้อำนวยการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช) 

 1. หัวหน้าโครงการ Technology in Education (Thailand Tamasek Foundation,Singapore)
 2. หัวหน้าโครงการพัฒนามาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
 3. หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-เยอรมัน(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
 4. หัวหน้าโครงการวิจัยผลการดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 5. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนโยบายภาครัฐต่อการมีส่วนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
 6. หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตยและมาบตาพุด(สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
 7. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์วัฒนธรรมภาคใต้ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/สสว.)
 8. หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนามาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพครู(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
 9. หัวหน้าโครงการวิจัยผลการดำเนินการนโยบายพัฒนาศักยภาพผู้ว่างงาน(สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี)
 10. นักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
 11. ผลงานหนังสือ “Industrial Cluster & Higher Education” (สหรัฐอเมริกา)
 12. ผลงานหนังสือ “Regional Development in Knowledge Economy” (เยอรมัน)
 13. ผลงานหนังสือ “การบริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา”สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4
 14. ผลงานหนังสือ “Coopetition For Regional Development” สำนักพิมพ์ Springer(สหรัฐอเมริกา)

 ผลงาน/รางวัลของผู้บริหาร

อาจารย์สมศักดิ์ แต่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ผลงาน/รางวัลของครูและบุคลากร

 1. อาจารย์ประยูร แนนเกลี้ยง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ปี 2558
 2. อาจารย์อภิรักษ์ คุ้มถิ่นแก้ว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 3. อาจารย์เอกภัฐ เมธยาภา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 4. อาจารย์สุชาติ แก้วประเสริฐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญระดับดีมาก จากการเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 5. อาจารย์จามรี แช่ม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญระดับดี จากการเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 6. อาจารย์ชัชชญา โสนะมิตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญระดับดี จากการเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 7. อาจารย์บุปผา พุกจำปา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญระดับดี จากการเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 8. อาจารย์ศุภกร พรพนารัตน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญระดับดี จากการเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย

ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา

 1. นายปณชัย ศรีพิมาน นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง(ปวส.) ได้รับเหรียญรางวัลทักษะฝีมือยอดเยี่ยม Medallion for Excellence สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ในการแข่งขัน World skills ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 43 ที่เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 2. นายศรชัย แซ่โก นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง(ปวส.) ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในการแข่งขัน World skills ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 43 ที่เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 3. นายธีรพัฒน์ พรมา นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในการแข่งขัน World skills ระดับประเทศ และได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกซ้อม เพื่อคัดตัวไปแข่งขัน World Skills ระดับอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย
 4. นายวุฒิพงศ์ จุ้ยประเสริฐ นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในการแข่งขัน World skills ระดับประเทศ และได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกซ้อม เพื่อคัดตัวไปแข่งขัน World Skills ระดับอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย
 5. นายปฏิเวธ หาศรีคำ นักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ (ปวส. 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ยามาฮ่า กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 6. นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ประจำปีการ 2558 โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้
ลำดับ ประเภท/สาขาการแข่งขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1 – ช่างยนต์ 3 3
2 – ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 1 7
3 – ช่างไฟฟ้า 3 3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
4 – การโรงแรมและท่องเที่ยว 9 7 16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
5 – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 10 8 24
6 – พิมพ์ดีไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 2
7 – การบัญชี 4 1 1 6
8 – การตัดสินใจทางธุรกิจ 6 6
9 – เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ 4 4 8
การประกวดประเภทต่าง ๆ  
10 การประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทบริหารธุรกิจ 8 30 32 70
11 การประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ประเภทอุตสาหกรรม 24 22 73 119
12 การประกวดมารยาทไทย และสมาคม 5 5 10
13 การประกวดเพลงลูกทุ่ง 1 3 4
14 การประกวดเพลงสากล 2 2
  รวมทั้งสิ้น 72 79 129 280
 1. นักศึกษาเข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพการบริการยานยนต์ วิชาอาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 2 มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เข้าสอบจำนวน 61 คน ผ่านการสอบจำนวน 60 คน และสาขาแอนนิเมชั่น  มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 21 คน อาจารย์เข้าสอบ จำนวน 7 คน