Download Document

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

 

ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบ 9 – 10

 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2561

 

 วก. 001

แบบนิเทศก่อนสอน

 

 วก. 002

แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน

 

 วก. 003

แบบแบบนิเทศหลังการสอน

 
 

แผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะแบบบูรณาการ

 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

 Word

 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

PDF

 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบเกิน)

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบ9-10)

 
 

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 31 ม.ค. 61

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

Word

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

PDF

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

Word

 

แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ (วก. 010)

Word

 

แบบฟอร์มงานวิจัยฯ (วก.017)

Word

 

แบบรายงานความก้าวหน้าฯ (วก.007-2)

Word

 

แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ

Word

 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

PDF

 

แบบสรุปจำนวนคาบเกิน

PDF

 

แบบสรุปจำนวนคาบสอนนอกเวลา

PDF

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

สอ.001

แบบเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรม

 ปี 2560

สอ.002

แผนปฏิบัตงานประจำปีการศึกษา

 ปี 2560

สอ.003

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 ปี 2560

สอ.004

แผนการใช้งบประมาณ

 ปี 2560

สอ.005

สรุปโครงการงานกิจกรรม ปี 60

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกแนะแนว

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการเงินและบัญชี

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการโรงแรม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการตลาด

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการบัญชี

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกกิจกรรมชมรม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกจัดซื้อ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกบุคคล

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกทะเบียนธุรการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพลานามัย

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพัฒนาวินัย

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาไฟฟ้า

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาชีพสัมพันธ์

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาภาษาไทย-สังคม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาวิทย์-คณิต

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกอาคารสถานที่

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะเครื่องกล

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะไฟฟ้า-อิเล็กฯ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะวิชาสามัญ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนา

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีและรับรองสมรรถนะวิชาชีพ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษานานาชาติ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกประชาสัมพันธ์

 ปี 2560

สอ.006

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 2560

 ปี 2560

สอ.006

เครื่องมือเก็บข้มูลตัวบ่งชี้ ปี 60

 ปี 2560

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

 

บก.01

คำร้องขอเวลาปฏิบัติงาน

 

บก.03

คำร้องทั่วไป

 

บก.04

ใบลาป่วย , ลากิจ

 

บก.06

กองทุนฉุกเฉินรักษาพยาบาล

 

บก.12

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานการอยู่เวรล่วงเวลา

 

บก.13

คำร้องขอเวลาปฎิบัติงาน

 

บก.14

แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

 

บก.15

งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

 

บก.16

แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในภายนอกหน่วยงาน

 

บก.17

แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.18

แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.19

แบบประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.20

แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.21

แบบติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.23

หนังสือเชิญวิทยากรจากต้นสังกัด

 

บก.24

หนังสือขอบคุณวิทยากรจากต้นสังกัด

 

บก.25

หนังสือเชิญวิทยากรโดยตรง

 

บก.26

หนังสือขอบคุณวิทยากรโดยตรง

 

บก.27

แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.29

คำร้องขออัตรากำลัง

 

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

ดาวโหลด

 

ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบ 9 – 10

 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2561

 

 วก. 001

แบบนิเทศก่อนสอน

 

 วก. 002

แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน

 

 วก. 003

แบบแบบนิเทศหลังการสอน

 
 

แผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะแบบบูรณาการ

 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

 Word

 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

PDF

 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบเกิน)

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบ9-10)

 
 

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 31 ม.ค. 61

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

Word

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

PDF

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

Word

 

แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ (วก. 010)

Word

 

แบบฟอร์มงานวิจัยฯ (วก.017)

Word

 

แบบรายงานความก้าวหน้าฯ (วก.007-2)

Word

 

แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ

Word

 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

PDF