หน่วยงานภายใน

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

 

ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์ (9)

word

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน

word

 

แบบสรุปจำนวนคาบเกิน

word

 

แบบสรุปจำนวนคาบสอนนอกเวลา

word

 

แผนการจัด การเรียนรู้

word

 

โปรแกรมคำนวณค่าประสิทธิภาพ (E1,E2)

Excel 

 

โปรแกรมคำนวณดัชนีความสอดคล้องฯ (IOC.)

Excel 

 

โปรแกรมคำนวณดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

Excel 

 

โปรแกรมทดสอบความแตกต่าง (t-test)

Excel

 

โปรแกรมหาค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบน(Mean,S.D.)

Excel 

 

โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม (Rating scale 5 levels)

Excel

วก.001

แบบนิเทศก่อนการสอน

PDF

วก.002

แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน

PDF

วก.003

แบบนิเทศหลังการสอน

PDF

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

Word

วก. 010

แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ 

Word

วก.017

แบบฟอร์มงานวิจัยฯ

Word

วก.007-2

แบบรายงานความก้าวหน้าฯ

Word

 

แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ

Word

 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

PDF

 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน

PDF

 

แบบฟอร์มบันทึกคาบ9-10

PDF

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

บก.01

คำร้องขอเวลาปฏิบัติงาน

 

บก.03

คำร้องทั่วไป

 

บก.04

ใบลาป่วย

 

บก.06

กองทุนฉุกเฉินรักษาพยาบาล

 

บก.12

บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานการอยู่เวร

 

บก.13

คำร้องขอเวลาปฎิบัติงาน

 

บก.14

แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

 

บก.15

งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

 

บก.16

แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

บก.17

แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.18

แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.19

แบบประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.20

แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.21

แบบติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.23

หนังสือเชิญวิทยากรจากต้นสังกัด

 

บก.24

หนังสือขอบคุณวิทยากรจากต้นสังกัด

 

บก.25

หนังสือเชิญวิทยากรโดยตรง

 

บก.26

หนังสือขอบคุณวิทยากรโดยตรง

 

บก.27

แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.29

คำร้องขออัตรากำลัง

 

บก.31

แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุลคลากร

 

บก.32

แบบประเมินผลการฝึกอบรมและพัมนาบุคลากร

 

บก.33

แบบรายงานผลการฝุึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.34

แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.35

แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

บก.36

แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

บก.37

แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

บก.38

งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัมนาบุคลากรภายในและภายนอก

 

บก.39

หนังสือเชิญวิทยากรโดยตรง

 

บก.40

หนังสือเชิญวิทยากรจากต้นสังกัด

 

บก.41

หนังสือขอบคุณวิทยากรโดยตรง

 

บก.42

หนังสือขอบคุณวิทยากรจากต้นสังกัด

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

 

ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบ 9 – 10

 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2561

 

 วก. 001

แบบนิเทศก่อนสอน

 

 วก. 002

แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน

 

 วก. 003

แบบแบบนิเทศหลังการสอน

 
 

แผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะแบบบูรณาการ

 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

 Word

 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

PDF

 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบเกิน)

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบ9-10)

 
 

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 31 ม.ค. 61

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

Word

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

PDF

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

Word

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

 

ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบ 9 – 10

 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1-2561

 

 วก. 001

แบบนิเทศก่อนสอน

 

 วก. 002

แบบนิเทศขณะปฏิบัติการสอน

 

 วก. 003

แบบแบบนิเทศหลังการสอน

 
 

แผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะแบบบูรณาการ

 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

 Word

 

แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปี

PDF

 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบเกิน)

 
 

แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2-2560 (คาบ9-10)

 
 

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 31 ม.ค. 61

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

Word

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการ

PDF

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

Word

 

แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ (วก. 010)

Word

 

แบบฟอร์มงานวิจัยฯ (วก.017)

Word

 

แบบรายงานความก้าวหน้าฯ (วก.007-2)

Word

 

แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ

Word

 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

PDF

 

แบบสรุปจำนวนคาบเกิน

PDF

 

แบบสรุปจำนวนคาบสอนนอกเวลา

PDF

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

สอ.001

แบบเสนอโครงการ

ปี 2562

 สอ.002 

แผนปฏิบัติงาน

ปี 2562

สอ.003 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ปี 2562

 สอ.004 

แผนงบประมาณ 

ปี 2562

สอ.005

สรุปโครงการงานกิจกรรม-ปี-62

ปี 2562

สอ.005

สรุปโครงการงานกิจกรรม-ปี-62

ปี 2562

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ

ปี 2561

สอ.006

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะเครื่องกล

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะไฟฟ้า-อิเล็กฯ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะวิชาสามัญ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการเงินและบัญชี

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการตลาด

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการบัญชี

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการโรงแรม

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกกิจกรรมชมรม

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกจัดซื้อ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกทะเบียนธุรการ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกแนะแนว

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกบุคคล

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพัฒนาวินัย

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาชีพสัมพันธ์

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาไฟฟ้า

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกอาคารสถานที่

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนา

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษานานาชาติ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีและรับรองสมรรถนะ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพ

ปี 2561

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ

ปี 2561

สอ.006

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 2560

ปี 2561

สอ.006

เครื่องมือเก็บข้มูลตัวบ่งชี้ ปี 60

ปี 2561