หน้าแรกเว็บไซต์โรงเรียนเทคโนโลยีสยามแผนผังเว็บไซต์

  
ความเป็นมาของสำนักประกันคุณภาพวิสัยทัศน์ของสำนักประกันคุณภาพวัตถุประสงค์ของสำนักประกันคุณภาพภารกิจของสำนักประกันคุณภาพโครงสร้างของสำนักประกันคุณภาพ

รายการ

  หน้าแรก

  แบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 2548

  แบบบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ 2548

  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Common data set)

 

        การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา จำเป็นจะต้องมี
แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Common data set) เพื่อระบุตัวบ่งชี้ หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องการ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา