หน้าแรกเว็บไซต์โรงเรียนเทคโนโลยีสยามแผนผังเว็บไซต์

  
ความเป็นมาของสำนักประกันคุณภาพวิสัยทัศน์ของสำนักประกันคุณภาพวัตถุประสงค์ของสำนักประกันคุณภาพภารกิจของสำนักประกันคุณภาพโครงสร้างของสำนักประกันคุณภาพ

รายการ

  หน้าแรก

  แผนพัฒนาโรงเรียน

  การนำแผนสู่การปฏิบัต

  ด้านการบริหารจัดการ

  ด้านบุคลากร

  ด้านผู้เรียน

แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2547-2549

 

        ในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน คณะกรรมการในการจัดทำ ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการศึกษา แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำมาสรุปประเด็นสำคัญรวมทั้งข้อเสนอแนะ และนำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน
        แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2547-2549 นี้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นสร้างโรงเรียนให้เป็นกลจักรของการพัฒนาด้านความรู้ และการทำงานที่แท้จริง ให้สอดรับกับแนวทางการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษา และนโยบายการพัฒนาประเทศชาติของรัฐบาล ซึ่งได้ชี้นำถึงการพัฒนาในสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปี ส่วนวัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เป็นการกำหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่หากพบว่า ปัจจัยสภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี หรือ ปัจจัยอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนให้สอดคล้อง ประสานเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและทันสมัย อันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับนี้
        เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะต้องนำเจตนารมณ์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การจัดกลไก กระบวนการการจัดการ การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ ต้องเอื้อต่อการดำเนินการที่กำหนด รวมทั้งต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน