รายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี


ปีการศึกษา 2554 (ฉบับรวมเล่ม)
ปีการศึกษา 2553 (ฉบับรวมเล่ม)
ปีการศึกษา 2552 (ฉบับรวมเล่ม)
ปีการศึกษา 2551 (ฉบับรวมเล่ม)
ปีการศึกษา 2550 (ฉบับรวมเล่ม)


แบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

แบบเก็บข้อมูล สมศ.
เกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานการอาชีวศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2554

แบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (แผนกวิชาชีพ)
แบบรายงานการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553 (ฝ่าย/คณะ/สำนัก/แผนก)


แผนยุทธศาสตร์(อก.022)
แผนปฏิบัติงานประจำปี(สอ.002) เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555
ปฏิทินปฏิบัติงาน(สอ.003) เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555
แผนการใช้งบประมาณ (สอ.004) เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ งาน กิจกรรม(สอ.001) เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555

แบบสรุปและรายงานผล โครงการ งาน กิจกรรม(สป.001)เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555
แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนิน โครงการ งาน กิจกรรม(อก.009)

แบบชี้แจงแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน(อก.016)
แบบรายงานแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน(อก.017)


คู่มือ / แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ 53-55
แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา


ตัวอย่างเอกสารต่าง ๆ

ตัวอย่าง การเขียน โครงการ
ตัวอย่าง การเขียน งาน
ตัวอย่าง การเขียน กิจกรรม
ตัวอย่าง สรุปและประเมินแบบสอบถาม