ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี
          เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความชอบในการบริหารด้านการบัญชีและการเงิน ฝึกให้สามารถบันทึกบัญชีในขั้นที่ซับซ้อนขึ้นถึงขั้นการรวมกิจการ วิเคราะห์งบการเงิน วางระบบบัญชีตลอดจนรู้จักระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี เลือกประกอบอาชีพได้หลายสาขา เช่น เจ้าหน้าที่และการเงิน ผู้ช่วยสมุห์บัญชี ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การประกอบธุรกิจขนาดย่อม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด

          ผู้เรียนจะได้ฝึกการวิจัยตลาด วิธีการนำเข้าสินค้า การตลาดเพื่อการส่งออก และการบริหารธุรกิจขนาดย่อม เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถประกอบอาชีพ เช่น พนักงานการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การจัดซื้อในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
          เป็นสาขาที่ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยงานการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเบื้องต้น การติดต่อสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิทยาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานและกราฟฟิก ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ การออกแบบและการเขียนเวบไซต์