งดประกาศผลสอบที่วิทยาลัย ดูผลทาง Online เท่านั้น

Siam Technological College (SiamTech)

งดประกาศผลสอบที่วิทยาลัย ดูผลสองทาง Online เท่านั้น

    เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิค 19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา ประชาชนและชุมชน ในการนี้ แผนกทะเบียนและธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มีความตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้นักศึกษาดูประกาศผลการเรียนและปฏิบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาดูประกาศผลการเรียนทางเว็บไซด์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ตามขั้นตอนการเปิดเข้าระบบปกติ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ช่างอุตสาหกรรม เวลา 11.00 น. บริหารธุรกิจ เวลา 14.00 น.

2. นักศึกษาที่ไม่สามารถดูผลการเรียนได้ แสดงว่ามีปัญหาทางการเงินให้ติดต่อที่ แผนกการเงินและบัญชี ด่วน

3. การสอบทดแทน/แก้ตัว

รอบปกติ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) ระดับ ปวช. ส่วนรายวิชาที่ได้ ม.ส. ระดับ ปวช. และปวส. เนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ให้เขียนคำร้องขอสอบทดแทนที่ฝ่ายวิชาการและดำเนินการสอบทดแทน/แก้ตัว (แก้ 0 (ศูนย์)/ม.ส.) ให้เรียบร้อย หลังจากประกาศผลการเรียน ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2563

รอบสมทบ (วันอาทิตย์) รายวิชาที่ได้ผลการเรียน ม.ส. ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน หลังจากประกาศผลการเรียนทันที ประกาศผล วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ทางเว็บไซด์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

4. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนและชำระค่าหน่วยกิต

รอบปกติ ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและชำระค่าหน่วยกิต วันที่ 20-21 มีนาคม 2563  เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคาร 12 ชั้น 3 แผนกทะเบียนและธุรการ

รอบสมทบ (วันอาทิตย์) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและชำระค่าหน่วยกิต วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 12 ชั้น 3 แผนกทะเบียนและธุรการ

(นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาที่กำลังจะจบหลักสูตรลงทะเบียนได้ไม่เกิน  15 หน่วยกิต ถ้าเกินที่กำหนด ให้เขียนคำร้องเสนอฝ่ายวิชาการ ผ่านคณะวิชา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น)

5 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ยังไม่ส่งข้อมูลประวัติ หรือรูปถ่าย (หรือส่งแล้วใช้ไม่ได้) ให้ส่งภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ถ้านักศึกษาส่งไม่ทันตามกำหนดนี้ จะสามารถมารับ รบ. หลังส่งรูป 15 วันทำการ)

6. การรับ รบ.ของนักศึกษา

รอบปกติ นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ขอรับ รบ. ที่แผนกทะเบียนและธุรการ

ปวช.3 ห้อง 3/1 – 3/5 รับวันที่ 17,18 เม.ย.63 ห้อง 3/6 – 3/8 รับวันที่ 21,22 เม.ย.63 ห้อง 3/9 – 3/17 รับวันที่ 23 – 25 เม.ย.63

ปวส.2 ห้อง 2/1 – 2/3,2/6,2/7,2/10 รับวันที่ 22,23 พ.ค.63 ห้อง 2/24 – 2/26,2/28,2/30 รับวันที่ 26,27 พ.ค.63 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนและรอบสมทบ (อาทิตย์) นักศึกษาระดับ ปวส.2 ขอรับ รบ. ที่แผนกทะเบียนและธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-864-0358

วิธีการดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !