ถวายพระพร ร.10

สยามเทศนำตัวแทนของวิทยาลัย ร่วมใจกัน ถวายพระพร ร.10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก สามัคคี เป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ